File tài liệu khoa Kinh tế

Chuyên mục: THƯ VIỆN DNC - 24/04/2023

FILE TÀI LIỆU KINH TẾ (119)

1 - 500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế học Vĩ mô

2 - Logistics Basics - Exercises - Case Studies

3 - Business Communication

4 - Business Communication Skills

5 - Business Communication Study Text

6 - Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô

7 - Đạo đức kinh doanh & Văn hóa Doanh nghiệp

8 - Logistics And Supply Chain Management - DMGT523

9 - Đàm phán kinh doanh Quốc tế - International Business Negotiation

10 - Giáo trình Kinh tế Vi mô - Phí Mạnh Hồng

11 - Kinh tế học Vĩ mô - Vũ Đình Bách

12 - Logistics Những vấn đề cơ bản

13 - Quản lý Chuỗi cung ứng

14 - Quản lý Chuỗi cung ứng - Nguyễn Kim Anh

15 - Giáo trình Logistics - Đoàn Thị Hồng Vân

16 - Kinh tế vĩ mô - UEH

17 - Principles of Macroeconomics 5th Edition - N. Gregory Mankiw

18 - Macroeconomics - Mankiw

19 - Macroeconomics 8th Edition - N. Gregory Mankiw

20 - Principles of Microeconomics 2e

21 - Principles of Economics, 7th Edition

22 - Principles of Economics, 8th Edition

23 - Principles of Economics - Steven A. Greenlaw, Timothy Taylor

24 - Principles of Macroeconomics - Steven A. Greenlaw, Timothy Taylor

25 - Principles of Microeconomics - Steven A. Greenlaw, Timothy Taylor

26 - Quản trị dự trữ hàng tồn kho (Warehouse Practices)

27 - Sustainable Supply Chains - A Research-Based Textbook on Operations and Strategy (Quản lý chuỗi cung ứng bền vững)

28 - Quản trị dự trữ hàng tồn kho 2 (Essentials of Inventory Management)

29 - Tóm tắt - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

30 - Vận tải quốc tế Bảo hiểm vận tải quốc tế

31 - Quản trị vận hành - Nguyễn Kim Anh, Đường Võ Hùng

32 - Giáo trình CAD - CAM - CNC căn bản

33 - Financial Institutions Management - A Risk Management Approach 9th Edition; McGraw; Hill Education (2018)

34 - Data Analytics Applications - Business Models (Innovation, Digital Transformation and Analytics)

35 - Studies in Computational Intelligence - Intelligent Data Mining Techniques and Applications (2005)

36 - The Morgan Kaufmann series in data management systemsJ - Data mining (2012)

37 - Big Data Analytics with Spark, A Practitioner’s Guide to Using Spark for Large Scale Data Analysis, Apress

38 - Big Data Analytics with R and Hadoop

39 - Big Data in Practice - How 45 Successful Companies Used Big data Analytics to Deliver Extraordinary Results

40 - Blockchain – Blueprint for a new economy

41 - Blockchain - Application and Outlook in the Banking

42 - Blockchain - Revolution

43 - Chuyên đề Số 13: Ứng dụng công nghệ Blockchain vào xây dựng chính phủ số: Kinh nghiệm quốc tế và khả năng vận dụng cho Việt Nam

44 - Data Science and Big Data Analytics - Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data

45 - Digital Business Models Concepts, Models, and the Alphabet Case Study

46 - Digital Business Models - Driving Transformation and Innovation

47 - Economics of Money, Banking, and Financial Markets

48 - Data Mining for Business Analytics - Concepts, Techniques, and Applications in R-Wiley

49 - Giáo trình cơ sở an toàn thông tin

50 - Giáo trình Mật mã học và Hệ thống thông tin an toàn

51 - Giáo trình Khoa học Quản lý đại cương

52 - Giáo trình Quản trị học

53 - Essentials of Management - An International, Innovation and Leadership Perspective 11th Edition (2020)

54 - Phân tích số liệu và biểu đồ bằng R

55 - Data Mining Techniques - For Marketing, Sales, and Customer Relationship Management 3rd Ed. (2011)

56 - Mastering Data Mining with Python - Find Patterns Hidden in Your Data (2016)

57 - Palgrave Studies in Financial Services Technology. Springer Nature.

58 - Simon Walkowiak - Big Data Analytics with R-Packt (2016)

59 - The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries (2016)

60 - The Fintech Capital

61 - The Economics of Money Banking and Financial Markets

62 - Ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động tài chính vi mô, hướng tới phổ cập tài chính tại Việt Nam

63 - Financial Institutions Management - A Risk Management Approach 9th Edition (2018)

64 - Digital marketing strategy implementation and practice, Dave Chaffey & Fiona Ellis-Chadwick - Pearson (2016).pdf

65 - Kỹ Năng Ra Quyết Định Hiệu Quả - Michael Nicolas.pdf

66 - Methods, Standards, and Work Design.pdf

67 - Thiết kế & Qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí - Lê Văn Vĩnh

68 - Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý (G.I.S – Geographical Information System)

69 - Mô hình phân phối và bán lẻ Giải pháp nào cho doanh nghiệp Việt Nam - Đào Xuân Khương

70 - Organizational behavior - Boston Pearson - Judge, Timothy A. Robbins, Stephen P (2017)

71 - Nguyên tắc UNIDROIT bản tiếng Anh

72 - Kỹ thuật đàm phán Thương mại quốc tế - Nguyễn Xuân Thơm (chủ biên), Nguyễn Văn Hồng (2001)

73 - Strategic Supply Chain Management - Shoshanah Cohen, Joseph Roussel

74 - Check your English vocabulary for banking and finance

75 - English for banking and finance 1

76 - English for banking and finance 2

77 - Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng trung ương - Mai Van Bạn

78 - Tiền tệ ngân hàng - Nguyễn Minh Kiều

79 - Tiền và hoạt động ngân hàng - Lê Vinh Danh

80 - Foundations of Data Science (2014)

81 - Region saliency detection via multi-feature on abs

82 - [Wiley and SAS business series] Baesens, Bart - Analytics in a Big Data World

83 - Data Science & Big Data Analytics (2015)

84 - Bernard Marr - Big Data in Practice

85 - Ramakrishnan - Database Management Systems 3rd Edition

86 - Giáo trình Kinh doanh quốc tế - Phạm Thị Hồng Yến (2012)

87 - Carl Shapiro, Hal R. Varian - Information Rules - A Strategic Guide to the Network Economy (1998)

88 - Erik Brynjolfsson, Brian Kahin Understanding the Digital Economy Data, Tools, and Research (2000)

89 - Learning Python, 5th Edition - O'Reilly Media (2013)

90 - Norman Matloff - The Art of R Programming (2011)

91 - Simon Walkowiak - Big Data Analytics with R-Packt (2016)

92 - Giáo trình Pháp luật kinh tế - Nguyễn Hợp Toàn (2008)

93 - Giáo trình Thương mại quốc tế - Nguyễn Xuân Thiên (2011)

94 - Analytics in a Big Data World. The Essential Guide to Data Science and its Applications (2014)

95 - Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý - Kiều Quốc Lập

96 - Sauter, Vicki L. - Decision Support Systems for Business Intelligence (2011)

97 - Turban, E., Aronson, Decision Support Systems and Intelligent Systems - 7th Edition (2007)

98 - Giáo trình vi xử lý và cấu trúc máy tính - Ngô Diên Tập

99 - Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Võ Văn Chín

100 - Giáo trình Kinh tế học đại cương - Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Chí Hải

101 - Data Mining - Practical Machine Learning Tools and Techniques - Morgan Kaufmann (2005)

102 - Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei - Data Mining Concepts and Techniques (2006)

103 - Paulraj Ponniah - Data Warehousing Fundamentals - A Comprehensive Guide for IT Professionals (2001)

104 - Annabeth Aagaard - Digital Business Models - Driving Transformation and Innovation (2019)

105 - William Stallings - Computer Organization and Architecture (2012)

106 - Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành - Nguyễn Thị Ngọc Vinh

107 - David A. Patterson_John L. Hennessy - Computer Organization and Design ARM Edition (2017)

108 - Paul Harmon - Business Process Change 4th Edition (2019)

109 - Business Process Management Concepts, Languages, Architectures

110 - Quản lý dự án phần mềm - Kỹ năng và phương pháp tiếp cận hiện đại

111 - Julian Dent - Distribution Channels - Understanding and Managing Channels to Market-Kogan Page (2008)

112 - Quản trị kênh phân phối - Trương Đình Chiến

113 - Eric Glendinning, John McEwan - Basic English for Computing (1999)

114 - Francis Buttle, Stan Maklan - Customer Relationship Management - Concepts and Technologies (2015)

115 - Tiếp thị số-Hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới và Digital marketing, Kent Wetime-Ian Fenwick

116 - VCCI - Khởi sự doanh nghiệp - How to Start Your Business (SYB)

117 - Sustauinable Supply Chain Management Practical Ideas for Moving Towards Best Practice

118 - INCOTERMS 2010

119 - INCOTERMS 2020

120 - Bài giảng Học phần Thuế - Trần Thị Mỹ Nương