Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/955
Title: Thủy phân phụ phẩm cá tra bằng vi khuẩn bacillus subtilis làm phân bón cho cây Hẹ
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Phan, Uyên Nguyên
Trần, Thanh Dũng
Trần, Thanh Tuấn
Keywords: Khoa học - Công nghệ
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi khuẩn Bacillus subtilis thủy phân phụ phẩm cá tra (Panagasius hypophthalmus) làm phân bón sinh học, phục vụ sản xuất rau sạch, an toàn là mục tiêu chính của đề tài nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tối ưu giữa các thành phần bổ sung gồm: chế phẩm vi khuẩn Bacillus subtilis 1,14%, muối 9,5%, pH = 5,7 cho kết quả lượng đạm amin trong dịch thủy phân cao nhất 55,63g/kg. Bên cạnh đó, bước đầu sản xuất phân bón bằng cách trộn dịch thủy phân 25%, kết hợp với 75% chất độn (75% than bùn được lấy từ địa phương với 25% bùn đáy ao) tạo thành phân bón dạng viên, đem bón lót cho rau hẹ sau 60 ngày thu được năng suất cao 3,30kg/m2 , với hàm lượng nitrate thấp 268mg/kg, đạt tiêu chuẩn rau an toàn.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/955
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 03

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thuy phan phu pham ca tra bang vi khuan bacillus subtilis lam phan bon cho cay He.pdf996.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.