Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/931
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với công việc tại Công ty TNHH Tae Kwang Cần Thơ
Other Titles: Tạp chí Khoa học Kinh tế & Phát triển
Authors: Lâm, Kim Cương
Đào, Duy Huân
Keywords: Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết đến công việc của nhân viên tại Công ty Tae Kwang Vina Industrial được thực hiện dựa trên tham khảo các lý thuyết về gắn kết với công việc và kết quả lược khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để xác định các nhân tố, thang đo và đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, và phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu cho thấy có năm yếu tố có ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với công ty: (1) Phát triển nhân viên, (2) Phần thưởng công bằng, (3) Quyền tự chủ, (4) Quan hệ đồng nghiệp, (5) thương hiệu. Trên cơ sở đó đưa ra các hàm ý quản trị bao gồm: Phát triển nhân viên, Phần thưởng công bằng, Quyền tự chủ, Quan hệ đồng nghiệp, Hình ảnh công ty.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/931
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 08Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.