Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/913
Title: Luật hộ tịch với việc xây dựng nền hành chính phục vụ
Other Titles: Tạp chí Khoa học Kinh tế & Phát triển
Authors: Mai, Kim Hân
Trần, Thanh Khỏe
Keywords: Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Xây dựng nền hành chính phục vụ là xu hướng tất yếu của tất cả các quốc gia trên thế giới, đó là nền hành chính coi phục vụ nhân dân là mục đích tồn tại. Mọi việc nhà nước thực hiện đều xuất phát từ nhu cầu của nhân dân và vì lợi ích của nhân dân. Luật Hộ tịch đã thể hiện tinh thần đó thông qua các quy định về thẩm quyền đăng ký hộ tịch, quyền lựa chọn nơi đăng ký hộ tịch, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan nhà nước về đăng ký hộ tịch, phương thức tiếp nhận yêu cầu đăng ký hộ tịch.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/913
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 05 + 06

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat ho tich voi viec xay dung nen hanh chinh phuc vu.pdf3.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.