Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/891
Title: Khả năng ăn mồi và ảnh hưởng của 4 loại thuốc mapy, karate, exin và radiant đến bọ rùa 6 vạch (Cheilomenes sexmaculatus) trong điều kiện phòng thí nghiệm
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Võ, Khoa Chi
Lê, Hoàng Thái
Keywords: Khoa học - Công nghệ
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Đánh giá khả năng ăn mồi và ảnh hưởng của 4 loại thuốc Mapy 48 EC, Karate 2.5 EC, Exin 2.0 EC, Radiant 60 SC đến Bọ rùa 6 vạch (Cheilomenes sexmaculatus) trong điều kiện phòng thí nghiệm” được thực hiện tại phòng thí nghiệm Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ từ tháng 1/2018 – 3/2018 nhằm xác định tiềm năng sử dụng Bọ rùa 6 vạch và ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến Bọ rùa 6 vạch. Kết quả cho thấy phổ mồi của Bọ rùa là ấu trùng sâu tơ, sâu khoang, sâu xanh da láng, rầy mềm cải, sâu ăn đọt cải và sâu cuốn lá lúa. Khả năng ăn rầy mềm của ấu trùng Bọ rùa ở các tuổi là khác nhau, ấu trùng càng lớn ăn mồi càng nhiều hơn, cao nhất ở tuổi 4 (67,6 con rầy mềm/tuổi). Bọ rùa trưởng thành cái ăn mồi nhiều hơn trưởng thành đực. Trong điều kiện phòng thí nghiệm thì cả 4 loại thuốc Mapy 48 EC, Karate 2.5 EC, Exin 2.0 EC, Radiant 60 SC đều làm giảm mật số của Bọ rùa, tỷ lệ chết của Bọ rùa ở thời điểm 48 giờ sau phun lần lượt là 100; 100; 89,1 và 89,9 %.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/891
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 04Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.