Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/871
Title: Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn của các dẫn xuất dimethoxy naphthalene
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Trần, Thanh Tuấn
Nguyễn, Việt Nhẩn Hòa
Huỳnh, Minh Huy
Nguyễn, Duy Tuấn
Bùi, Thị Bửu Huê
Keywords: Khoa học - Công nghệ
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Bốn dẫn xuất dimethoxynaphthalene (4a-b, 5a-b) đã được tổng hợp từ 2,4- và 3,4- dimethoxybenzaldehyde qua hai bước: phản ứng ngưng tụ Stobb kết hợp phản ứng ghép vòng và chuyển hóa các nhóm chức ester trên vòng naphthalene thành các nhóm alcohol và acid carboxylic. Cấu trúc các sản phẩm được xác định bằng phương pháp phổ nghiệm H-NMR, C-NMR và DEPT. Hoạt tính kháng khuẩn của các hợp chất được thử bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch. Kết quả cho thấy các dẫn xuất thu được đều có hoạt tính kháng khuẩn trên dòng vi khuẩn gam là Sallmonella và Ecoli ở nồng độ thấp nhất 8 ug/ml.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/871
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tong hop va thu hoat tinh khang khuan cua cac dan xuat dimethoxy napthalene.pdf3.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.