Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/868
Title: Tăng cường gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Hồ, Thị Khánh Thành
Keywords: Giáo dục - Đào tạo
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Thực tế đó, các trường đại học đều có những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, từ đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, tâng cường đào tạo kỹ năng mềm và giải pháp hiện nay được nhiều trường quan tâm thực hiện, đó là tăng cường gắn kết với doanh nghiệp (DN) trong xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Mặc dù vậy, hiệu quả gắn kết giữa nhà trường và DN hiện nay nói chung chưa đáp ứng được kỳ vọng của các bên, chưa khai thác hết tiềm năng của nhau. Từ thực tiên đó, dựa trên thực trạng về gắn kết giữa nhà trường với DN hiện nay cũng như dựa vào kinh nghiệm từ một số nước có nền giáo dục phát triển, để đề xuất giải pháp nhằm tăng cường tinh gắn kết giữa nhà trường với DN đề nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập, với những giải pháp từ vĩ mô đen giải pháp từ góc độ nhà trường, DN theo nguyền tắc đôi bên cùng có lợi.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/868
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 01

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tang cuong gan ket giua nha truong voi doanh nghiep de nang cao chat luong dao tao.pdf7.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.