Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/80
Nhan đề: Bài giảng chi tiết máy - đồ án
Tác giả: Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
Từ khoá: Kỹ thuật ô tô
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Định danh: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/80
Bộ sưu tập: Khoa Cơ khí - Động lực

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BÌA_BAI GIANG CHI TIET MAY - DO AN.PDF
  Giới hạn truy cập
3.48 MBAdobe PDFXem trực tuyến    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.