Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/602
Title: Áp dụng pháp luật về nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tại thành phố Cần thơ
Authors: Bùi, Kim Hiếu (HDKH)
Đào, Thanh Huỳnh
Keywords: Luật kinh tế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/602
Appears in Collections:Luật Kinh TếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.