Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/599
Title: Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trực tuyến liên quan đến kết quả học tập của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Nam Cần Thơ
Other Titles: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Authors: Nguyễn, Hai Khoa
Trần, Thị Thùy (thành viên)
Phạm, Trút Thì (thành viên)
Hồ, Xuân Hương (thành viên)
Lương, Tú Ngân (thành viên)
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/599
Appears in Collections:NCKH Cấp Cơ SởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.