Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/594
Title: Pháp luật về chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc - thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền (HDKH)
Võ, Lệ Quyên
Keywords: Luật kinh tế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/594
Appears in Collections:Luật Kinh TếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.