Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/258
Title: Khảo sát định mức hao hụt và hiệu suất quá trình chế biến tôm cấp đông IQF tại nhà máy Quang Minh
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Nguyễn, Ngọc Quỳnh Như (CBHD)
Huỳnh, Văn Nam
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/258
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩmItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.