Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/215
Title: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của huyện Phong Điền giai đoạn 2012 - 2016
Authors: Phạm, Nhật Trường (CBHD)
Võ, Thị Ngọc Linh
Keywords: Quản lý đất đai
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/215
Appears in Collections:Quản lý đất đaiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.