Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/214
Title: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng lên giá đất ở đô thị trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
Authors: Phạm, Nhật Trường (CBHD)
Trần, Hữu Trường
Keywords: Quản lý đất đai
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/214
Appears in Collections:Quản lý đất đaiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.