Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/17
Title: Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Other Titles: (Dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
Authors: Huỳnh, Văn Long
Khoa, Năng Lập
Keywords: Chính trị
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/17
Appears in Collections:Khoa Khoa học Cơ bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bia Duong loi cach mang ĐCS VN.pdf64.54 kBAdobe PDFView/Open
Bai giang duong loi cach mang ĐCS VN.pdf
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.