Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1203
Title: Nhận thức và việc sử dụng các chiến lược suy luận từ vựng trong đọc hiểu của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Nam Cần Thơ
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Mai, Ngọc Yến
Nguyễn, Hai Khoa
Nguyễn, Huỳnh Huế Thư
Nguyễn, Hồng Sen
Lê, Thị Mộng Quỳnh
Phan, Đức Duy
Issue Date: 2024
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Suy luận từ vựng từ lâu đã được chứng minh có vai trò quan trọng việc đọc hiểu, đặc biệt khi nói đến các chiến lược để suy luận nghĩa của các từ ngẫu nhiên và/hoặc không quen thuộc trong văn bản. Mặc dù có nhiều nghiên cứu về việc sử dụng các chiến lược suy luận từ vựng trong đọc hiểu nhưng vẫn còn ít các bài nghiên cứu về việc nhận thức và sử dụng các chiến lược này trong bối cảnh ở Việt Nam. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm điều tra nhận thức và việc sử dụng chiến lược suy luận từ vựng trong đọc hiểu của sinh viên Việt Nam để thu hẹp khoảng cách này. Nghiên cứu này cũng nhằm mục đích cung cấp thông tin về mối liên hệ giữa hai hai biến quan sát này để từ đó có thể để xuất những hàm ý giáo dục. Khách thể nghiên cứu bao gồm 60 sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại trường Đại học Nam Cần Thơ. Một bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến đã được sử dụng để thu thập dữ liệu định lượng cho nghiên cứu. Kết quả cho thấy phần lớn sinh viên cho rằng suy luận từ vựng có vai trò quan trọng trong việc đọc hiểu. Kết quả cũng chỉ ra rằng sinh viên sử dụng các chiến lược suy luận từ vựng trong đọc hiểu với tần suất cao. Mối tương quan có ý nghĩa giữa nhận thức và việc sử dụng các chiến lược suy luận từ vựng của sinh viên cũng được quan sát trong nghiên cứu này.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1203
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 22Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.