Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1202
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng giao tiếp của sinh viên không chuyên ngữ trong các lớp học tiếng Anh tại Trường Đại học Nam Cần Thơ
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Lâm, Thị Mỹ Duyên
Lê, Thị Diễm Lan
Lương, Tú Ngân
Lê, Thị Thái Trân
Nguyễn, Thy Cầm
Nguyễn, Trung Kiên
Tô, Mỹ Hoa
Issue Date: 2024
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Sự sẵn sàng giao tiếp được coi là một đặc điểm thể hiện xu hướng tham gia giao tiếp của một người khi có cơ hội. Nó đã dần dần phát triển như một khái niệm quan trọng để hiểu sâu hơn về đào tạo ngôn ngữ thứ hai. Với vai trò quan trọng của sự sẵn sàng giao tiếp trong việc học tiếng Anh, nghiên cứu này có mục đích khảo sát mức độ sẵn sàng giao tiếp của sinh viên không chuyên ngữ trong các lớp học tiếng Anh và xem xét những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sẵn sàng giao tiếp của họ. Các bảng câu hỏi khảo sát được phát để thu thập dữ liệu định lượng cho nghiên cứu. Tổng cộng có 112 sinh viên năm thứ ba không chuyên ngữ đã tham gia nghiên cứu. Kết quả cho thấy mức độ sẵn sàng giao tiếp của sinh viên không chuyên ngữ trong các lớp học tiếng Anh chỉ ở mức trung bình và khả năng sẵn sàng giao tiếp của họ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cả yếu tố cả nhân và yếu tố ngữ cảnh.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1202
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 22



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.