Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1171
Title: Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp và đánh giá kết quả điều trị tại bệnh viện đa khoa Thành phố Cần Thơ
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Nguyễn, Phương Thảo
Võ, Huỳnh Như
Giang, Thị Thu Hồng
Cao, Thị Minh Nguyệt
Thạch, Bảo Châu
Nguyễn, Thị Thu Hương
Lê, Thị Tố Vi
Nguyễn, Chi Toàn
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu là khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp (THA) trên bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ và đánh giá hiệu quả kiểm soát huyết áp cà khảo sát tương tác thuốc xảy ra. Một thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu dữ liệu trên 403 bệnh án của bệnh nhân THA điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ năm 2020 được thực hiện nhằm khảo sát tình hình sử dụng thuốc, đánh giá hiệu quả kiểm soát huyết áp và tương tác thuốc xảy ra. Kết quả cho thấy, tỷ lệ sử dụng nhiều nhất ở 2 nhóm thuốc ức chế thụ thể ATI của angiotensin II (81,6%) và ức chế beta giao cảm (67,5%) trong điều trị. Tỷ lệ phác đồ phối hợp nhiều nhóm thuốc chiếm 85,4%. Tỷ lệ thay đổi phác đồ điều trị sau 1, 2 và 3 tháng lần lượt là 19,7%, 19,7% và 9,5% với kiểu thay đổi thường gặp nhất là thêm thuốc, ít gặp nhất là giảm liều của thuốc điều trị. Tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu khá cao (87,8%). Đề tài cũng ghi nhận tỷ lệ đơn thuốc có tương tác là 66,5%, trong đó có 32,2% tương tác thuốc ở mức độ nghiêm trọng và 67,8% tương tác thuốc ở mức độ trung bình.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1171
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 20Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.