Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1084
Title: Quan điểm của giáo viên về khó khăn và giải pháp phát triển năng lực tự học của sinh viên không chuyên tiếng Anh tại trường Đại học Nam Cần Thơ
Other Titles: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Authors: Dương, Minh Tuấn
Phạm, Đình Quốc
Nguyễn, Hai Khoa
Lương, Trung Kiên
Đặng, Vũ Hoài Nhân
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1084
Appears in Collections:NCKH Cấp Cơ SởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.