Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1071
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng lúa tại huyện Tam Nông Đồng Tháp
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Nguyễn, Văn Tạc
Nguyễn, Thanh Tâm
Keywords: Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1071
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 19Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.