Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1068
Title: Những yếu tố gây trở ngại trong kỹ năng nghe tiếng Anh của sinh viên năm 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường đại học Tây Đô
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Nguyễn, Văn Định
Huỳnh, Nguyễn Bảo Ngọc
Cao, Thị Sen
Keywords: Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1068
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 19Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.