Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1067
Title: Ảnh hưởng của dịch vụ khám chữa bệnh nội trú đến sự hài lòng và truyển miệng tích cực của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần thơ
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Nguyễn, Văn Định
Lê, Văn Tâm
Cao, Thị Sen
Keywords: Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1067
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 19Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.