Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1061
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và sự mến mộ của khách du lịch nội địa đối với thành phố biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Nguyễn, Văn Định
Cao, Thị Sen
Lụa, Nguyễn Thị
Keywords: Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và sự mến mộ của khách du lịch nội địa đối với thành phố biển Sầm Sơn. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát trực tiếp 520 khách du lịch đến thành phố Sầm Sơn. Kết quả nghiên cứu mô hình SEM cho thấy có 05 nhân tố tác động đến sự hài lòng theo mức độ ảnh hưởng giảm dần là: Điều kiện tự nhiên; cơ sở lưu trú; dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí; an ninh, trật tự, an toàn cuối cùng là phương tiện vận chuyển và từ sự hài lòng ảnh hưởng đến sự mến mộ của khách du lịch nội địa. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các hàm ý và khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao sự hài lòng và sự mến mộ của khách du lịch trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1061
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 13Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.