Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1037
Title: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa chợ nổi cái răng trong hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Nguyễn, Văn Định
Lê, Thị Mai Hương
Keywords: Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu là bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa chợ nổi Cái Răng trong hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ. Đề tài đã phân tích thực trạng khai thác các giả trị văn hóa của chợ nổi Cái Răng, cùng với kết quả phân tích dữ liệu khảo sát 120 khách du lịch. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề ra các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa chợ nổi Cái Răng về: sản phẩm; tuyên truyền và quảng bá, nguồn vốn; hợp tác; nguồn nhân lực và môi trường.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1037
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 11Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.