Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1035
Title: Các yếu tố ảnh hướng đến sự gắn kết của nhân viên đối với Công ty 622, Quân khu 9
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Đào, Duy Huân
Châu, Hồng Thủy
Keywords: Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên đối với Công ty 622, Quân khu IX với mục tiêu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên, từ đó đưa ra hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức. Nghiên cứu định tính để xác định thang đo, mô hình và định lượng để đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự gắn kết.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1035
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cac yeu to anh huong den su gan ket cua nhan vien doi voi Cong ty 622, Quan khu 9.pdf4.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.