Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1029
Title: Xác định yếu tố ảnh hưởng quyết định tham gia bảo hiểm của nông hộ trồng lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Nguyễn, Văn Tạc
Keywords: Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1029
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 18Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.