Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1028
Title: Nhận thức của giảng viên về hai thang đo đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh: thang đo tổng quát và thang đo cụ thể
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Lương, Trọng Linh
Các cộng sự
Keywords: Giáo dục - Đào tạo
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Trong việc đánh giá kỹ năng nói của người học, giảng viên thường hay sử dụng hai thang đo đánh giá chủ yếu: Thang đo tổng quát (holistic rubric) và thang đo cụ thể (analytic rubric). Để hiểu rõ hơn về nhận thức của giảng viên về hai thang đo này, 42 câu hỏi được thiết kế theo thang đo Likert được sử dụng để phân tích với sự tham gia trả lời của 40 giảng viên tiếng Anh. Thêm vào đó, 9 giảng viên được chọn lựa ngẫu nhi. hỏi phỏng vấn để có cái nhìn chi tiết về những loại thang đo mà họ thích và xem nhận thức của họ được phản ánh trong việc thực hành đánh giá người học dựa trên 2 thang đo này như thế nào.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1028
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 09Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.