000 nam a22 7a 4500
999 _c4766
_d4766
008 181030b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _c177000
_a9786043214109
082 0 4 _223rd ed.
_a954
_bD951
100 1 _aDurant, Will
245 1 0 _aLịch sử văn minh Ấn Độ
_cWill Durant ; Nguyễn Hiến Lê (Dịch)
260 _aH.
_bHồng Đức
_c2021
300 _a482 tr.
_bMinh họa
_c21cm
490 0 _aThe Lessons of history
520 3 _aSách trình bày tổng quan về Ấn Độ, nghiên cứu về lịch sử phát triển văn hoá, tôn giáo, xã hội,...từ trước công nguyên cho tới nay: Phật Thích Ca, đời sống quần chúng, đời sống tinh thần, văn học, nghệ thuật Ấn Độ, đạo Kitô
653 _aQuản trị DV Du lịch và Lữ hành
700 1 _aNguyễn Hiến Lê
_e(Dịch)
942 _2ddc
_cBK