000 nam a22 7a 4500
999 _c4548
_d4548
008 211019b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _a9786043034967
_c468000
082 0 4 _223rd ed.
_a346.597043
_bTr106
100 1 _aNgô Thu Trang
_eChủ biên
245 1 0 _aTích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam lý luận và pháp luật hiện hành :
_bLuật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành năm 2020
_cNgô Thu Trang, Lê Thế Phúc (đồng chủ biên)
260 _aH.
_bThanh niên
_c2020
300 _a703 tr.
_c27cm
520 3 _aNội dung sách giới thiệu cho người đọc về tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam lý luận và pháp luật hiện hành, luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai
653 _aLuật học
700 1 _aLê Thế Phúc
_eĐồng chủ biên
942 _2ddc
_cBK