Nam Can Tho University Library

Khoa học cơ bản Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
English for customer care Rosemary Richey

Tác giả Richey, Rosemary.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 R527] (9).
101 bài luyện tập môn bóng chuyền Peggy Martin ; Biên dịch: Thanh Ly, Nhã Thư

Tác giả Martin, Peggy | Thanh Ly [biên dịch] | Nhã Thư [biên dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 796.325 M379] (5).
40 bài luận tiếng Anh thi chứng chỉ B, C và TOEIC : Ngôn ngữ - Du lịch - Mua sắm Đan Văn

Tác giả Đan Văn.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 425 V115] (1).
Active listening 1 Book 1 Steven Brown, Dorolyn Smith

Tác giả Brown, Steven | Smith, Dorolyn.

Ấn bản: 2nd edNhà xuất bản: Cambridge (New York) Cambridge University Press 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 420 Br878] (4).
Bài tập đại số đại cương Bùi Huy Hiền

Tác giả Bùi Huy Hiền.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 512.076 H305] (10).
Bài tập hình học họa hình Nguyễn Quang Cự (chủ biên), Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoàng Thái

Tác giả Nguyễn Quang Cự [Chủ biên] | Vũ Hoàng Thái | Nguyễn Mạnh Dũng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 16Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 516.6 C550] (9).
Bài tập kinh tế lượng : Với sự trợ giúp của phần mềm Eviews Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Thanh [(chủ biên)] | Hoàng Ngọc Nhậm | Vũ Thị Bích Liên.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Nxb. Tp.HCM 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330.075 L305] (10).
Bài tập toán cao cấp Tập 2 Phép tính giải tích một biến số Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

Tác giả Nguyễn Đình Trí | Tạ Văn Đĩnh | Nguyễn Hồ Quỳnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 11Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 515.076 Tr300] (9).
Bài tập toán cao cấp Tập 3 Phép tính giải tích nhiều biến số Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

Tác giả Nguyễn Đình Trí [Chủ biên] | Tạ Văn Đĩnh | Nguyễn Hồ Quỳnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 13Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 515.076 Tr300] (5).
Bài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số và hình học giải tích Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

Tác giả Nguyễn Đình Trí [Chủ biên] | Tạ Văn Đĩnh | Nguyễn Hồ Quỳnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 15Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 512.14076 Đ312] (10).
Bài tập và bài giải thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Tác giả Hoàng Trọng | Chu Nguyễn Mộng Ngọc.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 519.5076 Tr431] (9).
Bài tập vật lí đại cương : Biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1990 : Dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình, thuỷ lợi, giao thông vận tải Tập 2 Điện - Dao động - Sóng Lương Duyên Bình (chủ biên), Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính

Tác giả Lương Duyên Bình [Chủ biên] | Nguyễn Hữu Hồ | Lê Văn Nghĩa | Nguyễn Quang Sính.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 18Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 531.076 B312] (9).
Bài tập xác suất - thống kê ứng dụng Lê Sĩ Đồng

Tác giả Lê Sĩ Đồng.

Ấn bản: Tái bản lần thư 2Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 519.076 Đ455] (9). Được ghi mượn (2).
Basic tactics for listening : Jack C. Richards

Tác giả Richards, Jack C.

Ấn bản: 2nd ed.Nhà xuất bản: Oxford Oxford Univ. Press 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 R541] (4).
Basic vocabulary in use : with answers Micheal McCarthy, Felicity O'Dell;

Tác giả McCarthy, Micheal | O'Dell, Felicity.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 C326] (14).
Bóng đá kỹ thuật và chiến thuật Chancellor ; Nhân Văn (biên dịch)

Tác giả Chancellor | Nhân Văn [Biên dịch].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 796.334 V115] (4).
Business vocabulary in use : Intermediate and Upper-intermediate: with answers Bill Mascull

Tác giả Mascull, Bill.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 B596] (3). Được ghi mượn (1).
Cẩm nang học tiếng Việt cho người nước ngoài : Hướng dẫn giao tiếp cho du khách và người nước ngoài lưu trú ở Việt Nam = Learn & practice Vietnamese : A communication guide for travellers and residents Lê Khánh Vy tổng hợp, biên dịch

Tác giả Lê Khánh Vy [Tổng hợp, biên dịch ].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 495.9228 C120] (1).
Cấu trúc đại số Đậu Thế Cấp

Tác giả Đậu Thế Cấp.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 512 C123] (10).
Cause & effect : Intermediate reading pracitce Patricia Ackert

Tác giả Ackert, Patricia.

Ấn bản: 3rd edNhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 T120] (3).
Collection of new examination essays & writings for high school, college & university = Tuyển tập các bài luận - viết trong các kỳ thi anh văn (Dùng cho các kỳ thi chứng chỉ quốc gia, các kỳ thi tuyển cao đẳng - đại học ngoại ngữ, TOEFL & các kỳ thi tiếng anh chính thức khác) K. Rajamanikam, V. Navaratnam

Tác giả Rajamanikam, K | Navaratnam, V.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 425 L502] (1).
Đại số đại cương Hoàng Xuân Sính

Tác giả Hoàng Xuân Sính.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 13Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 512 S312] (10).
Đại số tuyến tính Đậu Thế Cấp

Tác giả Đậu Thế Cấp.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 512.5 C109] (10).
Đại số tuyến tính và hình học giải tích Trần Trọng Huệ

Tác giả Trần Trọng Huệ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 512.52 H507] (10).
Để viết một đoạn văn tiếng Anh hiệu quả = How to write an effective paragraph : Luyện thi THPT quốc gia và đại học Nguyễn Mạnh Thảo

Tác giả Nguyễn Mạnh Thảo.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Nxb. Tổng Hợp - Tp.HCM 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 425 Th108] (1).
English for accounting Evan Frendo , Sean Mahoney

Tác giả Frendo, Evan | Mahoney, Sean.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 420 Fr873] (9).
English for human resources Pat Pledger

Tác giả Pledger, Pat.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 P294] (9).
English for logistics Marion Grussendorf

Tác giả Grussendorf, Marion.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 M341] (9).
English for marketing and advertising Sylee Gore

Tác giả Gore, Sylee.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 420 G666] (9).
English for meetings Kenneth Thomson

Tác giả Thomson, Kenneth.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 Th483] (9).
English for negotiating Charles Lafond, Sheila Vine, Birgit Welch

Tác giả Lafond, Charles | Welch, Birgit | Vine, Sheila.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 20010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 420 L166] (9).
English for presentations Marion Grussendorf

Tác giả Grussendorf, Marion.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 M341] (8).
English for sales & purchasing Lothar Gutjahr, Sean Mahoney

Tác giả Gutjahr, Lothar.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 Maho216] (9).
English for socializing Sylee Gore, David Gordon Smith

Tác giả Gore, Sylee | Smith, David Gordon.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 G666] (9).
English vocabulary in use : Micheal McCarthy, Felicity O'Dell Elementary

Tác giả McCarthy, Micheal | O'Dell, Felicity.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 Fe313] (4).
English vocabulary in use : intermediate Syuasrt Redman, With Ellen Shaw

Tác giả Redman, Stuart | Shaw, Ellen.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.1 R318] (4).
Giải tích toán học Đậu Thế Cấp (chủ biên), Nguyễn Huỳnh Phán, Nguyễn Thái Sơn..

Tác giả Đậu Thế Cấp [Chủ biên] | Nguyễn Thái Sơn | Trần Đình Thanh | Nguyễn Huỳnh Phán.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 515.1 C123] (10).
Giáo trình kinh tế lượng Hoàng Ngọc Nhậm (chủ biên)

Tác giả Hoàng Ngọc Nhậm [Chủ biên] | Vũ Thị Bích Liên | Nguyễn Thị Ngọc Thanh | Dương Thị Xuân Bình | Ngô Thị Tường Nam | Nguyễn Thành Cả.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330.076 L305] (5).
Giáo trình phương pháp tính Lê Thái Thanh

Tác giả Lê Thái Thanh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 512.9075 Th107] (10).
Giáo trình tâm lý học đại cương Phan Thị Kim Ngân, Phạm Văn Dinh (chủ biên)

Tác giả Phan Thị Kim Ngân [Chủ biên] | Phạm Văn Dinh [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 153.075 Ng121] (1). Được ghi mượn (1).
Giáo trình toán cao cấp (Phần giải tích) Lê Quang Hoàng Nhân, Hoàng Đức Hải

Tác giả Lê Quang Hoàng Nhân | Hoàng Đức Hải.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 515.076 Nh121] (3).
Giáo trình toán học cao cấp : Tập 2 Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Lê Trọng Vinh, Dương Thuỷ Vỹ

Tác giả Nguyễn Đình Trí [Chủ biên] | Dương Thuỷ Vỹ | Lê Trọng Vinh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 515.075 V312] (10).
Giáo trình toán học cao cấp : Tập 1 Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Lê Trọng Vinh, Dương Thuỷ Vỹ

Tác giả Nguyễn Đình Trí [Chủ biên] | Lê Trọng Vinh | Dương Thuỷ Vỹ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 515.075 V312] (10).
Giáo trình xác suất - thống kê Lê Sĩ Đồng

Tác giả Lê Sĩ Đồng.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 519.5 Đ455] (9).
Hình học cao cấp Nguyễn Mộng Hy

Tác giả Nguyễn Mộng Hy.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 516.5 H600] (10).
Hình học họa hình Tập 1 Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc. Phương pháp hình chiếu trục đo Nguyễn Đình Điện (chủ biên), Đỗ Mạnh Môn

Tác giả Nguyễn Đình Điện [Chủ biên] | Đỗ Mạnh Môn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 19Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 516.6 Đ305/T.1] (10).
Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng trong luyện tập thể thao Nancy Clark ; Nhân Văn (biên dịch)

Tác giả Clark, Nancy | Nhân Văn [Biên dịch].

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613.2 C1613] (5).
IELTS testbuilder 1 Sam McCater, Judith Ash

Tác giả McCater, Sam | Ash, Judith.

Ấn bản: 2nd edNhà xuất bản: Oxford MacMillan 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 420 C324] (1).
Kinh tế lượng ứng dụng : Phần cơ bản và cơ sở : Dành cho các khối Tài chính, ngân hàng... Phạm Trí Cao, Vũ Minh Châu

Tác giả Phạm Trí Cao | Vũ Minh Châu.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có hiệu đính, bổ sungNhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Thống kê 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330.1 C108] (10).
Lí thuyết xác suất và thống kê Đinh Văn Gắng

Tác giả Đinh Văn Gắng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 519.5 G116] (10).
Luyện thi chứng chỉ A môn tiếng Anh : Soạn theo hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Hải

Tác giả Trần Văn Hải.

Ấn bản: In lần thứ 7 có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: Tp.HCM Nxb.Tổng hợp -Tp Hồ Chí Minh 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 420 H103] (3).
Luyện thi chứng chỉ B môn tiếng Anh : Soạn theo hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Hải

Tác giả Trần Văn Hải.

Ấn bản: In lần thứ 9 có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: Tổng hợp Tp.HCM 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 420 H103] (4).
Luyện thi chứng chỉ C môn tiếng Anh : Trần Văn Hải Soạn theo hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tác giả Trần Văn Hải.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 420 H103] (4).
Những điều cần biết về môn bóng rổ Kiến Văn, Huyền Trang

Tác giả Kiến Văn | Huyền Trang.

Ấn bản: Tái bản lần 1Nhà xuất bản: H. Nxb. Thể dục Thể thao 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 796.323 V115] (5).
Oxford english grammar course : Advanced Michael Swan, Catherine Walter

Tác giả Swan, Michael | Walter, Catherine.

Nhà xuất bản: Oxford (New York) Oxford University Press 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 425 S972] (4).
Phương pháp tính : Dùng cho các trường đại học kỹ thuật Tạ Văn Đĩnh

Tác giả Tạ Văn Đĩnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 17Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 515.9 Đ312] (10).
Speak up : Giao tiếp tiếng Anh tự tin trong mọi tình huống (Trình độ nâng cao) Trương Tại Tân (chủ biên) ; Lê Huy Lâm (dịch)

Tác giả Trương Tại Tân [Chủ biên] | Lê Huy Lâm.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 L120] (1).
Speak up : Giao tiếp tiếng Anh tự tin trong mọi tình huống (Trình độ trung cấp) Tưởng Tổ Khang (chủ biên) ; Lê Huy Lâm (dịch)

Tác giả Tưởng Tổ Khang [Chủ biên] | Lê Huy Lâm.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 B312] (1).
Speak up : Giao tiếp tiếng Anh tự tin trong mọi tình huống (Trình độ sơ cấp) Hầu Nghị Lăng (chủ biên) ; Lê Huy Lâm (dịch)

Tác giả Hầu Nghị Lăng [Chủ biên] | Lê Huy Lâm.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 H401] (1).
Teaching and learning in the language classroom Tricia Hedge

Tác giả Hedge, Tricia.

Nhà xuất bản: Oxford Univ. Press Cambridge University Press 2000Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 420 H453] (1).
Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Tác giả Hoàng Trọng | Chu Nguyễn Mộng Ngọc.

Ấn bản: Tái bản lần 3Nhà xuất bản: H. Thống kê 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 519.5 Tr431] (5).
Tiếng Anh trong giao tiếp & sinh hoạt hàng ngày = English for everyday activities: A picture process dictionary Lawrence J. Zwier

Tác giả Zwier, Lawrence J.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 L491] (2).
Toán cao cấp - Đại số tuyến tính : Sách dành cho sinh viên các ngành Kinh tế Lê Sĩ Đồng

Tác giả Lê Sĩ Đồng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 512.5 Đ431] (10).
Toán học cao cấp Tập 3 Phép tính giải tích nhiều biến số Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

Tác giả Nguyễn Đình Trí [Chủ biên] | Tạ Văn Đĩnh | Nguyễn Hồ Quỳnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 14Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 515 Tr300] (18).
Toán học cao cấp Tập 2 Phép tính giải tích một biến số Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

Tác giả Nguyễn Đình Trí | Tạ Văn Đĩnh | Nguyễn Hồ Quỳnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 17Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 515 Tr300] (14).
Toán học cao cấp : Tập 1 Đại số và hình học giải tích Giáo trình dùng cho các trường đại học kĩ thuật Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

Tác giả Nguyễn Đình Trí | Nguyễn Hồ Quỳnh | Tạ Văn Đĩnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 19Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 510 Tr300] (19).
Tôi yêu thể thao bóng chuyền Dương Tuyết, Cát Lợi ; Thế Anh (biên dịch)

Tác giả Dương Tuyết | Thế Anh [Biên dịch] | Cát Lợi.

Nhà xuất bản: H. Mỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 796.325 T528] (5).
Tôi yêu thể thao bóng đá Lưu Hải Yến ; Thế Anh (biên dịch)

Tác giả Lưu Hải Yến | Thế Anh [Biên dịch].

Ấn bản: Tái bản lần 2Nhà xuất bản: H. Mỹ thuật 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 796.334 Y254] (5).
Vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công nghiệp Tập 2 Điện, dao động, sóng Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ

Tác giả Lương Duyên Bình [Chủ biên] | Nguyễn Hữu Hồ | Dư Trí Công.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 21Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 530 B312] (9).
Vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học khối Kĩ thuật công nghiệp Tập 1 Cơ nhiệt Lương Duyên Bình (chủ biên), Ngô Phú An, Đỗ Trần Cát...

Tác giả Lương Duyên Bình [Chủ biên] | Lê Văn Nghĩa | Đỗ Khắc Chung | Ngô Phú An | Đỗ Trần Cát.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 21Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 530 B312] (9).
Writing for IELTS : 6.0 - 7.5 with answer key Stephanie Dimond-Bayir

Tác giả Dimond-Bayir, Stephanie.

Nhà xuất bản: MacMillan 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 420 B356] (2).
Xác suất - Thống kê và ứng dụng Lê Sĩ Đồng

Tác giả Lê Sĩ Đồng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 519 Đ455] (10).
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha