Nam Can Tho University Library

Kế toán Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
450 tình huống kế toán tài chính (Hướng dẫn thực hành bài tập kế toán) Võ Văn Nhị (chủ biên), Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Xuân Hưng

Tác giả Võ Văn Nhị [Chủ biên] | Nguyễn Ngọc Dung | Nguyễn Xuân Hưng.

Ấn bản: Tái bản lần 3Nhà xuất bản: H. Tài chính Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 Nh300] (9). Được ghi mượn (1).
Bài tập & bài giải kế toán chi phí Huỳnh Lợi

Tác giả Huỳnh Lợi.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tài chính 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.42076 L462] (19).
Bài tập & bài giải kế toán tài chính : (Đã cập nhật thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2010) Phan Đức Dũng

Tác giả Phan Đức Dũng.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 D513] (5).
Bài tập kế toán doanh nghiệp Phần 1 Trịnh Quốc Hùng, Trịnh Minh Tân

Tác giả Trịnh Quốc Hùng | Trịnh Minh Tân.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Phương Đông Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 H513/P.1] (9).
Bài tập kế toán tài chính Võ Văn Nhị, Lê Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Thị Cẩm Trang

Tác giả Võ Văn Nhị [Chủ biên] | Lê Thị Mỹ Hạnh | Hoàng Thị Cẩm Trang.

Nhà xuất bản: H. Phương Đông 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.076 Nh300] (4).
Bài tập kế toán tài chính (có bài giải mẫu) : Đã cập nhật theo chế độ kế toán doanh nghiệp (Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) Đặng Ngọc Vàng (chủ biên) ; Nguyễn Xuân Hưng, Hà Xuân Thạch...

Tác giả Đặng Ngọc Vàng [Chủ biên] | Nguyễn Xuân Hưng | Hà Xuân Thạch.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.48 V106] (9).
Bài tập Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị (chủ biên)

Tác giả Võ Văn Nhị [chủ biên].

Nhà xuất bản: TP.Hồ Chí Minh Phương Đông 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.076 Nh300] (9).
Bài tập thực hành kế toán (Lập chứng từ - ghi sổ - lập báo cáo tài chính) ; Theo quyết đinh số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của BTC (Có sửa đổi theo thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của BTC) Trịnh Quốc Hùng, Trịnh Minh Tân

Tác giả Trịnh Quốc Hùng | Trinh Minh Tân.

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Phương Đông 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.076 H513] (9).
Bài tập và bài giải kế toán chi phí Huỳnh Lợi

Tác giả Huỳnh Lợi.

Nhà xuất bản: H. Tài Chính 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.42 L462] (9).
Bài tập và bài giải kế toán ngân hàng : 100 bài tập và 20 đề thi Nguyễn Thị Loan (chủ biên) ; Trần Thị Kỳ, Đặng Đình Tân...

Tác giả Nguyễn Thị Loan [Chủ biên] | Trần Thị Kỳ | Đặng Đình Tân.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.76 L406] (9).
Bài tập và bài giải kế toán quản trị Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương

Tác giả Phạm Văn Dược | Đặng Kim Cương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Thống kê 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.1511 D557] (13).
Bài tập và bài giải Kiểm toán đại cương Nguyễn Phú Cường (chủ biên) ; Nguyễn Phúc Sinh, Nguyễn Trọng Ngyên

Tác giả Nguyễn Phú Cường [Chủ biên] | Nguyễn Phúc Sinh | Trần Trọng Nguyên.

Ấn bản: In lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Giao thông Vận tải 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.45 C561] (9).
Chế độ Kế toán doanh nghiệp : Quyển 2 : Báo cáo tài chính. Chứng từ và số kế toán. Báo cáo tài chính hợp nhất Ban hành theo Thông tư sô 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh. Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.2 K250/Q.2] (9).
Chế độ Kế toán doanh nghiệp: Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán Ban hành theo Thông tư sô 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh. Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657 K250/Q1] (9).
Giáo trình kế toàn hành chính sự nghiệp Võ Văn Nhị (chủ biên) ; Lê Tuấn, Phạm Quang Huy,....

Tác giả Võ Văn Nhị [chủ biên] | Lê Tuấn | Phạm Quang Huy.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Phương đông 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.61 Nh300] (13).
Giáo trình kế toán mỹ Phạm Thanh Liêm [et al]

Tác giả Vũ Thu Hằng | Nguyễn Thị Thu | Phạm Quang Huy.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Phương Đông 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.076 L304] (4).
Giáo trình kế toán quản trị Nguyễn Ngọc Quang

Tác giả Nguyễn Ngọc Quang.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.155 Qu106] (5).
Giáo trình kế toán tài chính Phần 5 Bùi Văn Dương (chủ biên) ; Dương Thị Mai Hà Trâm, Hà Xuân Thạch, ...

Tác giả Bùi Văn Dương [Chủ biên] | Dương Thị Mai Hà Trâm | Hà Xuân Thạch.

Ấn bản: Tái bản lần 3 - Đã chỉnh sửa và bổ sungNhà xuất bản: H. Lao động 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 D561/P.5] (5).
Giáo trình kế toán tài chính Phần 1 & 2 Bùi Văn Dương (chủ biên) ; Nguyễn Thị Kim Cúc, Dương Thị Mai Hà Trâm

Tác giả Bùi Văn Dương [Chủ biên] | Nguyễn Thị Kim Cúc | Dương Thị Mai Hà Trâm | Hà Xuân Thạch.

Ấn bản: Tái bản lần 3 - Đã chỉnh sửa và bổ sungNhà xuất bản: H. Lao động 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 D561] (5).
Giáo trình kế toán tài chính Phần 3 & 4 Bùi Văn Dương (chủ biên) ; Nguyễn Thị Kim Cúc, Hà Xuân Thạch...

Tác giả Bùi Văn Dương [Chủ biên] | Nguyễn Thị Kim Cúc | Hà Xuân Thạch.

Ấn bản: Tái bản lần 3 - Đã chỉnh sửa và bổ sungNhà xuất bản: H. Lao động 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 D561] (5).
Giáo trình kế toán tài chính : Quyển 2 Đã cập nhật theo Luật kế toán (số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và Chế độ Kế toán doanh nghiệp thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) Nguyễn Thị Kim Cúc (chủ biên); Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, ...

Tác giả Nguyễn Thị Kim Cúc [Chủ biên] | Nguyễn Thị Ngọc Bích | Nguyễn Thị Thu Nguyệt | Bùi Văn Dương.

Ấn bản: Tái bản lần 5 Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.48 C506/Q.2] (9).
Giáo trình kế toán tài chính : Quyển 3 Đã cập nhật theo luật kế toán(số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và chế độ kế toán doanh nghiệp thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Đặng Ngọc Vàng (chủ biên) ; Bùi Văn Dương, Hà Xuân Thạch, Lê Đài Trang,...

Tác giả Đặng Ngọc Vàng [chủ biên] | Bùi Văn Dương | Hà Xuân Thạch | Lê Đài Trang.

Ấn bản: Tái bản lần 5Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.48 V106/Q.3] (9).
Giáo trình kế toán tài chính : Quyển 1 Đã cập nhật theo luật kế toán (số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và chế độ kế toán doanh nghiệp thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Nguyễn Xuân Hưng, Phan Thị Thu Hà (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Xuân Hưng [chủ biên] | Phan Thị Thu Hà [Đồng chủ biên] | Nguyễn Thị Kim Cúc | Đặng Ngọc Vàng.

Ấn bản: Tái bản lần 5Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.48 H513/Q.1] (9).
Giáo trình kế toán tài chính : Sử dụng cho các lớp không thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, đã cập nhật theo Luật kế toán (số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và Chế độ Kế toán doanh nghiệp thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Ngọc Bích (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Thị Kim Cúc [Chủ biên] | Nguyễn Thị Ngọc Bích [Đồng chủ biên] | Nguyễn Thị Thu Nguyệt | Trần Thị Thanh Hải.

Ấn bản: Tái bản lần 5 Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Kinh tế Tp Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.48 C506] (9).
Giáo trình kiểm toán (Dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế) Phan Trung Kiên

Tác giả Phan Trung Kiên.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.45 K305] (1).
Giáo trình nguyên lý kế toán : Lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập & bài giải Trần Phước

Tác giả Trần Phước.

Ấn bản: tái bản lần 2 có chỉnh lý và bổ sungNhà xuất bản: H. Thống kê Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.1.076 Ph557] (10).
Hệ thống thông tin kế toán Tập 2 Thái Phúc Huy (chủ biên) , Nguyễn Phước Bảo Ấn ; Nguyễn Bích Liên...

Tác giả Thái Phúc Huy [Chủ biên] | Nguyễn Phước Bảo Ấn [Đồng chủ biên] | Nguyễn Bích Liên | Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Phương Đông 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.0285 H523/T.2] (9).
Hệ thống thông tin kế toán Tập 1 Thái Phúc Huy (chủ biên) ; Nguyễn Thế Hưng, Huỳnh Văn Hiếu...

Tác giả Thái Phúc Huy [Chủ biên] | Nguyễn Thế Hưng | Huỳnh Văn Hiếu | Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Phương Đông 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.0285 H523/T.1] (15).
Hệ thống thông tin kế toán Tập 3 Nguyễn Phước Bảo Ấn (chủ biên) ; Thái Phúc Huy, Lương Đức Phụng...

Tác giả Nguyễn Phước Bảo Ấn [Chủ biên] | Thái Phúc Huy | Lương Đức Thuận | Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Phương Đông 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.0285 Â121/T.3] (15).
Hệ thống thông tin kế toán = Accounting information system Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy

Tác giả Thiều Thị Tâm | Nguyễn Việt Hưng | Phạm Quang Huy.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657 T120] (4).
Hướng dẫn làm bài tập và trắc nghiệm nguyên lý kế toán Hà Xuân Thạch (chủ biên); Trần Phước, Vũ Thanh Long

Tác giả Hà Xuân Thạch [Chủ biên] | Trần Phước | Vũ Thanh Loang.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 1Nhà xuất bản: Hồ Chí Minh Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.076 Th102] (10).
Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo thuế GTGT trên Excel Bùi Văn Dương ... [et al.]

Tác giả Bùi Văn Dương.

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.450.285 D561] (5).
Kế toán chi phí Đoàn Ngọc Quế, Phạm Văn Được, Huỳnh Lợi (chủ biên)

Tác giả Đoàn Ngọc Quế [Chủ biên] | Phạm Văn Được [Chủ biên] | Huỳnh Lợi [Chủ biên].

Nhà xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.42 Qu250] (9).
Kế toán chi phí Dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế Huỳnh Lợi

Tác giả Huỳnh Lợi.

Nhà xuất bản: H. Giao thông vận tải 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.42 L462] (10).
Kế toán chi phí = Cost accounting Phạm Văn Dược (chủ biên) ; Trần Văn Tùng, Phạm Ngọc Toàn

Tác giả Phạm Văn Dược [chủ biên] | Trần Văn Tùng | Phạm Ngọc Toàn.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Tài Chính 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.42 D557] (4).
Kế toán hành chính sự nghiệp (Cập nhật theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính) Mai Thị Hoàng Minh, ...[et al.]

Tác giả Mai Thị Hoàng Minh | Phan Thị Thúy Quỳnh | Lê Thị Cẩm Hồng.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.61 K250T] (5).
Kế toán Mỹ : Lý thuyết và bài tập Phan Đức Dũng

Tác giả Phan Đức Dũng.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657 D513] (4).
Kế toán ngân hàng Nguyễn Thị Loan, Lâm Thị Hồng Hoa (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Thị Loan [Chủ biên] | Lâm Thị Hồng Hoa [Chủ biên].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Phương Đông 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.8 L406] (13). Được ghi mượn (1).
Kế toán quản trị Đoàn Ngọc Quế (chủ biên) ; Đào Tất Thắng, Lê Đình Trực

Tác giả Đoàn Ngọc Quế [Chủ biên] | Đào Tât Thắng | Lê Đình Trực.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.151 Q507] (9).
Kế toán quản trị Nguyễn Tấn Bình Lý thuyết căn bản và nguyên tắc ứng dụng trong quyết định kinh doanh

Tác giả Nguyễn Tấn Bình.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Thống kê 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.1 B312] (5).
Kế toán quản trị Phần 1 Kế toán chi phí : Lý thuyết, bài tập, bài giải Phạm Văn Dược (chủ biên) ; Cao Thị Cẩm Vân

Tác giả Phạm Văn Dược [Chủ biên] | Cao Thị Cẩm Vân.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.155 D557/P.1] (12).
Kế toán quản trị : Lý thuyết - bài tập - bài giải Phần 2 Phân tích CVP - Dự toán - Đánh giá trách nhiệm - Định giá bán - Thông tin thích hợp để ra quyết định Phạm Văn Dược (chủ biên) ; Nguyễn Thị Thu Hiền

Tác giả Phạm Văn Dược [Chủ biên] | Nguyễn Thị Thu Hiền.

Nhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.155 D557/P.2] (19).
Kế toán quản trị = Management accounting Phạm Văn Dược, Trần Văn Tùng

Tác giả Phạm Văn Dược [chủ biên] | Trần Văn Tùng.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Lao động 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.151 D557] (13).
Kế toán quản trị = Management Accounting Dùng cho sinh viên khối ngành Kinh tế Huỳnh Lợi

Tác giả Huỳnh Lợi.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Phương Đông 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.9 L462] (9).
Kế toán quản trị với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Nguyễn Văn Hải (chủ biên) ; Nguyễn Duy Lạc

Tác giả Nguyễn Văn Hải [Chủ biên] | Nguyễn Duy Lạc.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.151 H103] (5).
Kế toán tài chính : Sách dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp các khối ngành kinh tế Võ Văn Nhị (chủ biên) ; Trần Anh Hoa, Nguyễn Ngọc Dung...

Tác giả Võ Văn Nhị [Chủ biên] | Trần Anh Hoa | Nguyễn Ngọc Dung | Nguyễn Xuân Hưng.

Ấn bản: Tái bản lần 6, đã chỉnh lý bổ sung theo QĐ số 15/2006 QĐ - BTC ban hành ngày 20-03-2006Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh. Tài chính 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 Nh300] (10).
Kế toán tài chính : Sách dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế Võ Văn Nhị (chủ biên); Trần Anh Hoa, Phạm Ngọc Toàn, Trần Thị Thanh Hải

Tác giả Võ Văn Nhị [Chủ biên] | Trần Anh Hoa | Phạm Ngọc Toàn | Trần Thị Thanh Hải.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8 (Đã chỉnh lý bổ sung theo thông tư 200/TT-BTC ngày 22-12-2014)Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.48 Nh300] (15).
Kế toán tài chính (Lý thuyết và bài tập) : Cập nhật theo Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2010, dùng cho sinh viên trung học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp các ngành kế toán, tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh... Phan Đức Dũng

Tác giả Phan Đức Dũng.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 D513] (5).
Kế toán tài chính = Financial accouting Tập 1 Trần Xuân Nam

Tác giả Trần Xuân Nam.

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.48 N104/T.1] (9).
Kế toán tài chính = Financial accouting Tập 2 Trần Xuân Nam

Tác giả Trần Xuân Nam.

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.48 N104/T.2] (10).
Kế toán tài chính doanh nghiệp : Hướng dẫn lý thuyết & thực hành theo chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam 2009 Võ Văn Nhị (chủ biên) ; Nguyễn Phúc Sinh, Nguyễn Anh Hiền

Tác giả Võ Văn Nhị [Chủ biên] | Nguyễn Phúc Sinh | Nguyễn Anh Hiền | Trần Văn Tùng.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tài chính 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.2 Nh300] (9).
Kế toán thương mại dịch vụ : Lý thuyết - Bài tập - Bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm Trần Phước (chủ biên)

Tác giả Trần Phước [Chủ biên].

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Tài chính 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.076 Ph557] (9).
Kiểm toán Trần Thị Giang Tân...[et al.]

Tác giả Trần Thị Giang Tân [Chủ biên] | Vũ Hữu Đức [Chủ biên] | Nguyễn Thế Lộc [Chủ biên] | Võ Anh Dũng.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 7Nhà xuất bản: Hồ Chí Minh Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.45 K304T] (5).
Kiểm toán đại cương Nguyễn Phúc Sinh (chủ biên), Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Trọng Nguyên, Châu Thanh An

Tác giả Nguyễn Phúc Sinh [Chủ biên] | Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Trọng Nguyên, Châu Thanh An.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Giao thông Vận tải 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657 S312] (13).
Kiểm toán hoạt động Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Kiểm Toán. Bộ môn Kiểm toán

Nhà xuất bản: Cà Mau Phương đông 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.45 K304] (3). Được ghi mượn (1).
Nguyên lý kế toán Nguyễn Việt

Tác giả Nguyễn Việt.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Kinh tế Tp. Hồ hí Minh 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657 V308] (4). Được ghi mượn (1).
Nguyên lý kế toán Trần Đình Phụng (chủ biên)

Tác giả Trần Đình Phụng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Phương Đông 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657 K250] (9).
Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị (chủ biên) ; Mai Thị Hoàng Minh, Đặng Thị Hoa

Tác giả Võ Văn Nhị [chủ biên] | Mai Thị Hoàng Minh | Đặng Thị Hoa.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 7Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh. Phương Đông 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.076 Nh300] (5).
Nguyên lý kế toán : Dành cho chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế và quản trị kinh doanh Trần Quí Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long

Tác giả Trần Quí Liên [Chủ biên] | Trần Văn Thuận [Đồng chủ biên] | Phạm Thành Long [Đồng chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ ba - có sửa đổi bổ sungNhà xuất bản: H. Tài chính 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.1 L305] (10).
Nguyên lý kế toán Lý thuyết và hệ thống bài tập Võ Văn Nhị (chủ biên) ; Phạm Ngọc Toàn, Trần Thị Thanh Hải

Tác giả Võ Văn Nhị [Chủ biên] | Phạm Ngọc Toàn | Trần Thị Thanh Hải.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8 Chỉnh sửa, bổ sung theo thông tư số 200/2014/TT-BTCNhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Nxb. Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.076 Nh300] (8).
Nguyên lý kế toán : Võ Văn Nhị (chủ biên)

Tác giả Võ Văn Nhị [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Giao thông Vận tải Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657 Nh300] (19).
Tài liệu học tập kế toán tài chính 1 Nguyễn Thị Kim Cúc, Lý Thị Bích Ngọc (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Thị Kim Cúc [Chủ biên] | Lý Thị Bích Ngọc [Đồng chủ biên] | Đặng Ngọc Vàng | Nguyễn Thị Thu Nguyệt.

Nhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Nxb. Kinh tế Hồ Chí Minh 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.48 C506/T.1] (10).
Tài liệu học tập kế toán tài chính 2 Nguyễn Thị Kim Cúc, Lý Thị Bích Ngọc (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Thị Kim Cúc [Chủ biên] | Lý Thị Bích Ngọc [Đồng chủ biên] | Lý Kim Huê | Phan Thị Thu Hà.

Nhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Nxb. Kinh tế Hồ Chí Minh 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.48 C506/T.2] (10).
Thực hành Nguyên lý kế toán (tóm tắt lý thuyết, bài tập và bài giải) : Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Trịnh Quốc Hùng, Trịnh Minh Tân

Tác giả Trịnh Quốc Hùng | Trịnh Minh Tân.

Ấn bản: Tái bản lần 2Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Phương đông 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.076 H513] (8). Được ghi mượn (1).
Thuế và kế toán thuế : Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam Võ Văn Nhị

Tác giả Võ Văn Nhị.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Giao thông vận tải 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.46 Nh300] (8). Được ghi mượn (1).
Tin học kế toán lý thuyết và thực hành (Sách chuyên khảo) Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Tác giả Nguyễn Thị Bạch Tuyết.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.0285 T528] (5).
Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp Nguyễn Phước Bảo Ấn (chủ biên) ; Bùi Quang Hùng, Trần Thanh Thúy...

Tác giả Nguyễn Phước Bảo Ấn [Chủ biên] | Bùi Quang Hùng | Trần Thanh Thúy.

Nhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Phương Đông 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 Â121] (9).
Ứng dụng các phương pháp định lượng trong kế toán quản trị : Sách chuyên khảo Trần Đình Phụng

Tác giả Trần Đình Phụng.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Kinh tê Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.1511 Ph513] (1).
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha