Nam Can Tho University Library

Kế toán Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
450 tình huống kế toán tài chính (Hướng dẫn thực hành bài tập kế toán) Võ Văn Nhị (chủ biên), Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Xuân Hưng

Tác giả Võ Văn Nhị [Chủ biên] | Nguyễn Ngọc Dung | Nguyễn Xuân Hưng.

Ấn bản: Tái bản lần 3Nhà xuất bản: H. Tài chính Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 Nh300] (9). Được ghi mượn (1).
Bài tập & bài giải kế toán chi phí Huỳnh Lợi

Tác giả Huỳnh Lợi.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Tài chính 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.42076 L462] (19).
Bài tập & bài giải kế toán tài chính : (Đã cập nhật thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2010) Phan Đức Dũng

Tác giả Phan Đức Dũng.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 D513] (5).
Bài tập kế toán doanh nghiệp Phần 1 Trịnh Quốc Hùng, Trịnh Minh Tân

Tác giả Trịnh Quốc Hùng | Trịnh Minh Tân.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Phương Đông Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 H513/P.1] (9).
Bài tập kế toán tài chính Võ Văn Nhị, Lê Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Thị Cẩm Trang

Tác giả Võ Văn Nhị [Chủ biên] | Lê Thị Mỹ Hạnh | Hoàng Thị Cẩm Trang.

Nhà xuất bản: H. Phương Đông 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.076 Nh300] (4).
Bài tập kế toán tài chính (có bài giải mẫu) : Đã cập nhật theo chế độ kế toán doanh nghiệp (Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) Đặng Ngọc Vàng (chủ biên) ; Nguyễn Xuân Hưng, Hà Xuân Thạch...

Tác giả Đặng Ngọc Vàng [Chủ biên] | Nguyễn Xuân Hưng | Hà Xuân Thạch.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.48 V106] (9).
Bài tập Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị (chủ biên)

Tác giả Võ Văn Nhị [chủ biên].

Nhà xuất bản: TP.Hồ Chí Minh Phương Đông 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.076 Nh300] (9).
Bài tập thực hành kế toán (Lập chứng từ - ghi sổ - lập báo cáo tài chính) ; Theo quyết đinh số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của BTC (Có sửa đổi theo thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của BTC) Trịnh Quốc Hùng, Trịnh Minh Tân

Tác giả Trịnh Quốc Hùng | Trinh Minh Tân.

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Phương Đông 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.076 H513] (9).
Bài tập và bài giải kế toán chi phí Huỳnh Lợi

Tác giả Huỳnh Lợi.

Nhà xuất bản: H. Tài Chính 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.42 L462] (8). Được ghi mượn (1).
Bài tập và bài giải kế toán ngân hàng : 100 bài tập và 20 đề thi Nguyễn Thị Loan (chủ biên) ; Trần Thị Kỳ, Đặng Đình Tân...

Tác giả Nguyễn Thị Loan [Chủ biên] | Trần Thị Kỳ | Đặng Đình Tân.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.76 L406] (9).
Bài tập và bài giải kế toán quản trị Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương

Tác giả Phạm Văn Dược | Đặng Kim Cương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Thống kê 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.1511 D557] (13).
Bài tập và bài giải Kiểm toán đại cương Nguyễn Phú Cường (chủ biên) ; Nguyễn Phúc Sinh, Nguyễn Trọng Ngyên

Tác giả Nguyễn Phú Cường [Chủ biên] | Nguyễn Phúc Sinh | Trần Trọng Nguyên.

Ấn bản: In lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Giao thông Vận tải 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.45 C561] (9).
Chế độ Kế toán doanh nghiệp : Quyển 2 : Báo cáo tài chính. Chứng từ và số kế toán. Báo cáo tài chính hợp nhất Ban hành theo Thông tư sô 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh. Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.2 K250/Q.2] (9).
Chế độ Kế toán doanh nghiệp: Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán Ban hành theo Thông tư sô 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh. Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657 K250/Q1] (9).
Giáo trình kế toàn hành chính sự nghiệp Võ Văn Nhị (chủ biên) ; Lê Tuấn, Phạm Quang Huy,....

Tác giả Võ Văn Nhị [chủ biên] | Lê Tuấn | Phạm Quang Huy.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Phương đông 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.61 Nh300] (13).
Giáo trình kế toán mỹ Phạm Thanh Liêm [et al]

Tác giả Vũ Thu Hằng | Nguyễn Thị Thu | Phạm Quang Huy.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Phương Đông 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.076 L304] (4).
Giáo trình kế toán quản trị Nguyễn Ngọc Quang

Tác giả Nguyễn Ngọc Quang.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.155 Qu106] (5).
Giáo trình kế toán tài chính Phần 5 Bùi Văn Dương (chủ biên) ; Dương Thị Mai Hà Trâm, Hà Xuân Thạch, ...

Tác giả Bùi Văn Dương [Chủ biên] | Dương Thị Mai Hà Trâm | Hà Xuân Thạch.

Ấn bản: Tái bản lần 3 - Đã chỉnh sửa và bổ sungNhà xuất bản: H. Lao động 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 D561/P.5] (5).
Giáo trình kế toán tài chính Phần 1 & 2 Bùi Văn Dương (chủ biên) ; Nguyễn Thị Kim Cúc, Dương Thị Mai Hà Trâm

Tác giả Bùi Văn Dương [Chủ biên] | Nguyễn Thị Kim Cúc | Dương Thị Mai Hà Trâm | Hà Xuân Thạch.

Ấn bản: Tái bản lần 3 - Đã chỉnh sửa và bổ sungNhà xuất bản: H. Lao động 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 D561] (5).
Giáo trình kế toán tài chính Phần 3 & 4 Bùi Văn Dương (chủ biên) ; Nguyễn Thị Kim Cúc, Hà Xuân Thạch...

Tác giả Bùi Văn Dương [Chủ biên] | Nguyễn Thị Kim Cúc | Hà Xuân Thạch.

Ấn bản: Tái bản lần 3 - Đã chỉnh sửa và bổ sungNhà xuất bản: H. Lao động 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657.7 D561] (5).
 <<  <  1  2  3  4    >>
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha