Nam Can Tho University Library

Luật học Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Bài tập tình huống, bản án, câu hỏi ôn tập và gợi ý nghiên cứu : Luật kinh doanh Ngô Huy Cương

Tác giả Ngô Huy Cương.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.O9707 C561] (5).
Bảo vệ một số quyền cơ bản của người khuyết tật: So sánh pháp luật Việt Nam với công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (Sách tham khảo) Đinh Thị Cẩm Hà

Tác giả Đinh Thị Cẩm Hà.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.597112 H100] (9).
Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng (sách chuyên khảo) Lê Thị Nam Giang

Tác giả Lê Thị Nam Giang.

Nhà xuất bản: TP HCM Đại học Quốc gia 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.597112 Gi106] (9).
Bình luận khoa học bộ Luật Dân sự năm 2005 Tập 1 Phần thứ nhất: Những quy định chung ; Phần thứ hai: Tài sản và quyền sở hữu Hoàng Thế Liên

Tác giả Hoàng Thế Liên [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 L305/T.1] (2).
Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 Tập 2 Phần thứ 3: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự Hoàng Thế Liên (chủ biên)

Tác giả Hoàng Thế Liên [Chủ biên] | Phạm Văn Tuyết | Nguyễn Như Quỳnh | Nguyễn Xuân Anh | Dương Bạch Long.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 L305/T.2] (2).
Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 Tập 3 Phần thứ 4: Thừa kế. Phần thứ năm: Quy định về chuyển quyền sử dụng đất. Phần thứ sáu: Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Phần thứ bảy: Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài Hoàng Thế Liên (chủ biên)

Tác giả Hoàng Thế Liên [Chủ biên] | Phạm Văn Tuyết | Nguyễn Như Quỳnh | Nguyễn Xuân Anh | Dương Bạch Long.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 L305/T.3] (2).
Bình luận khoa học bộ luật hình sự : Phần các tội phạm Tập 6 Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Đinh Văn Quế

Tác giả Đinh Văn Quế.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Nxb. Tp.HCM 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 364 Qu250/T.6] (1).
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 : Được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần chung) Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên); Trịnh Quốc Toản, Lê Thị Sơn

Tác giả Nguyễn Ngọc Hòa [Chủ biên] | Trịnh Quốc Toản | Lê Thị Sơn.

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59703 H401] (1).
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 : Được sữa đổi, bổ sung năm 2017 (Phân các tội phạm) Quyển 1 Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) ; Lê Thị Sơn, Trịnh Tiến Việt

Tác giả Nguyễn Ngọc Hòa [Chủ biên] | Lê Thị Sơn | Trịnh Tiến Việt.

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59703 H401/Q.1] (1).
Bình luận khoa học Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lưu Bình Nhưỡng (chủ biên) ; Nguyễn Xuân Thu, Đỗ Thị Dung

Tác giả Lưu Bình Nhưỡng [Chủ biên] | Nguyễn Xuân Thu | Đỗ Thị Dung.

Nhà xuất bản: H. Lao động 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.59701 Nh561] (2).
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Tuấn, Đặng Thanh Hoa (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Văn Cường [Chủ biên] | Trần Văn Tuấn [Chủ biên] | Đặng Thanh Hoa [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Lao động Xã hội 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.348 D121] (2).
Bình luận khoa học luật đất đai (năm 2013) Phạm Thị Hương Lan (chủ biên); Nguyễn Quang Tuyến, Trần Văn Biên

Tác giả Phạm Thị Hương Lan [Chủ biên] | Nguyễn Quang Tuyến | Trần Văn Biên.

Nhà xuất bản: H. Lao động 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 L105] (4).
Bình luận khoa học những điểm mới của bộ luật dân sự năm 2015 (Sách chuyên khảo) Đỗ Văn Đại (chủ biên)

Tác giả Đỗ Văn Đại [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346 Đ103] (9).
Bình luận những điểm mới cơ bản của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Võ Thị Kim Oanh (chủ biên)

Tác giả Võ Thị Kim Oanh [Chủ biên] | Lê Nguyên Thanh.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.597 O408] (9).
Bình luận những điểm mới của Bộ luật hình sự (hiện hành) : Sửa đổi, bổ sung năm 2017 Nguyễn Văn Thuyết (chủ biên) ; Phạm Thị Lan Anh, Đào Phương Thanh...(biên soạn)

Tác giả Nguyễn Văn Thuyết [Chủ biên] | Phạm Thị Lan Anh [Biên soạn] | Đào Phương Thanh [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.597 Th528] (2).
Bình luận những điểm mới trong bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Nguyễn Thị Hoài Phương

Tác giả Nguyễn Thị Hoài Phương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347 L504] (8).
Bộ luật dân sự : Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 349.597 L504] (8). Được ghi mượn (1).
Bộ luật dân sự của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam = The civil code of the socialist repblic of Vietnam

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1996Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 B450] (1).
Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam : Áp dụng từ 01-01-2017

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 B450] (3). Được ghi mượn (2).
Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam : Áp dụng 01-07-2016

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.597 B450] (4). Được ghi mượn (1).
Bộ luật lao động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1996Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 B450] (1).
Bộ luật tố tụng dân sự Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597 L504] (8). Được ghi mượn (1).
Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Áp dụng 01-07-2016

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.59705 B450] (5).
Bộ nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế 2004 UNIDROIT

Tác giả UNIDROIT | Nguyễn Minh Hằng [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.022 H116] (5).
Các án lệ của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao : Áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 01-06-2016 (Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc công bố án lệ) Vũ Duy Khang

Tác giả Vũ Duy Khang [Tổng hợp].

Nhà xuất bản: H. Lao động 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 348.59701 L504] (15).
Các biện pháp phòng chống rủi ro khi ký kết, thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế và bộ mẫu hợp đồng thông dụng nhất 2018 : Biên soạn theo Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản mới nhất) Nguyễn Ngọc Điệp (biên soạn)

Tác giả Nguyễn Ngọc Điệp [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597022 Đ307] (3).
Các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước ngoài : Phục vụ học tập, nghiên cứu luật dân sự, tố tụng dân sự, hình sự, tố tụng hình sự, luật quốc tế, tư pháp quốc tế, thương mại quốc tế Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương

Tác giả Ngô Hữu Phước | Lê Đức Phương.

Nhà xuất bản: H Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597 L504] (9).
Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, thương mại, lao động (năm 2000-2016) Trần Thế Vinh tuyển chọn và hệ thống

Tác giả Trần Thế Vinh [Tuyển chọn và hệ thống].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 348.59702 L504] (1).
Các quy định pháp luật đối với nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam = The legal provisions applicabel to foreign bidders operating in Vietnam

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 354.64 C101] (2).
Các quy định pháp luật hiện hành về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán doanh nghiệp

Nhà xuất bản: H. Lao động Xã hội 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.59704 C101] (1).
Các văn bản pháp luật về khuyến khích đầu tư trong nước và khuyến khích Việt kiều đầu tư về nước : Song ngữ Việt - Anh

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1995Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.609597 Nh120] (1).
Các văn bản quy định pháp luật về báo chí in Bộ Thông tin và Truyền Thông - Cục Báo chí

Nhà xuất bản: H. 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.0998 C101V] (1).
Các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Y tế Tập 1

Nhà xuất bản: H. Y học 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.192 C101/T.1] (11).
Các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm Tập 2 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: H. Y học 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.192 C101V/T.2] (8). Được ghi mượn (1).
Cơ chế giám sát hiến pháp với việc đảm bảo quyền con người Sách chuyên khảo Vũ Văn Nhiệm

Tác giả Vũ Văn Nhiệm.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.59702 Nh304] (8).
Dẫn độ trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam (Sách chuyên khảo) Ngô Hữu Phước

Tác giả Ngô Hữu Phước.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.4488 Ph557] (9).
Đào tạo luật thông qua mô hình phiên toà giả định : Cẩm nang dành cho giảng viên và sinh viên luật Trần Việt Dũng (chủ biên)

Tác giả Trần Việt Dũng [Chủ biên] | Nguyễn Văn Tiến | Lương Thị Mỹ Quỳnh | Mai Hồng Quỳ | Nguyễn Thị Phương Hoa.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 348.597 L504] (8).
Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong bộ luật dân sự (hiện hành) năm 2015 và những tình huống thực tế Trương Hồng Quang

Tác giả Trương Hồng Quang.

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597085 Qu106] (3).
Foreign investment & trade law in Vietnam Laurence J Brahm ; Pham Chi Lan (Foreword)

Tác giả Brahm, Laurence J | Pham Chi Lan [Foreword].

Nhà xuất bản: Hong Kong Asia 2000 Ltd 1992Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59707 B813] (1).
Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật Việt Nam Lê Trường Sơn

Tác giả Lê Trường Sơn.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 S464] (5).
Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế : Nhận dạng tranh chấp, biện pháp ngăn ngừa và phương pháp giải quyết (Sách chuyên khảo)

Tác giả Nguyễn Ngọc Lâm.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa bổ sungNhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.087 L120] (5).
Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất : Sách chuyên khảo Đỗ Văn Đại (chủ biên)

Tác giả Đỗ Văn Đại [Chủ biên] | Đỗ Thành Công | Nguyễn Hải An.

Nhà xuất bản: H. Lao động 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.043 Đ103] (9). Được ghi mượn (1).
Giáo dục pháp luật cho trẻ em ở Việt Nam hiện nay Lê Thị Phương Nga

Tác giả Lê Thị Phương Nga.

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.0710597 Ng100] (3).
Giáo trình bầu cử trong nhà nước pháp quyền Vũ Văn Nhiêm

Tác giả Vũ Văn Nhiêm.

Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.59707 Nh304] (7).
Giáo trình công pháp quốc tế Quyển 2 Chủ biên: Trần Thị Thuỳ Dương, Trần Thăng Long

Tác giả Trần Thị Thuỳ Dương [Chủ biên] | Nguyễn Thị Vân Huyền | Hà Thị Hạnh | Trần Thăng Long [Chủ biên] | Ngô Hữu Phước.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.1075 D561/Q.2] (2).
Giáo trình công pháp quốc tế Quyển 1 Chủ biên: Trần Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Yên

Tác giả Trần Thị Thuỳ Dương [Chủ biên] | Trần Thăng Long | Hà Thị Hạnh | Ngô Hữu Phước | Nguyễn Thị Yên.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.1075 D561/Q.1] (2).
Giáo trình khoa học điều tra hình sự Bùi Kiên Điện ; Nguyễn Thủ Thanh, Trần Thế Quân, Trần Thị Thu Hiền,..

Tác giả Bùi Kiên Điện [Chủ biên] | Nguyễn Thủ Thanh | Trần Thế Quân | Trần Thị Thu Hiền | Đàm Quang Ngọc.

Ấn bản: Tái bản có sửa đổiNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 363.25 Đ305] (5).
Giáo trình kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong việc giải quyết các vụ án dân sự Nguyễn Minh Hằng (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Minh Hằng [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lý, bổ sungNhà xuất bản: H. Tư pháp 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597 H116] (5).
Giáo trình kỹ năng nghiên cứu và lập luận Lê Thị Hồng Vân chủ biên

Tác giả Lê Thị Hồng Vân [Chủ biên].

Nhà xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 001.42075 V121] (10).
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp (Phần chuyên sâu)

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 Gi108] (9). Được ghi mượn (1).
Giáo trình lí luận chung về nhà nước và pháp luật Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Minh Đoan [Chủ biên ] | Nguyễn Văn Năm | Nguyễn Văn Động | Nguyễn Thị Hồi.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597 Đ406] (5).
Giáo trình lí luận nhà nước và pháp luật Lê Minh Tâm (chủ biên), Nguyễn Minh Đoan, Lê Hồng Hạnh

Tác giả Lê Minh Tâm [Chủ biên] | Nguyễn Minh Đoan | Lê Hồng Hạnh.

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597 T120] (2).
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới Nguyễn Cảnh Hợp, Đỗ Minh Khôi (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Cảnh Hợp [Chủ biên] | Đỗ Minh Khôi [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 320.1 H466] (2).
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới Phạm Điềm, Vũ Thị Nga (chủ biên)

Tác giả Phạm Điềm [Chủ biên] | Vũ Thị Nga | Phạm Việt Hà | Phạm Thị Quý | Phạm Thị Thu Hiền.

Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 320.1 Ng100] (5).
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam Lê Minh Tâm, Vũ Thị Nga (chủ biên)

Tác giả Lê Minh Tâm [Chủ biên] | Vũ Thị Nga | Vũ Thị Yến | Hà Thị Lan Phương | Phạm Điềm.

Ấn bản: Tái bản có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.09 T120] (5).
Giáo trình luật an sinh xã hội Nguyễn Thị Kim Phụng (chủ biên); Phạm Công Trứ, Nguyễn Hữu Chí

Tác giả Nguyễn Thị Kim Phụng [Chủ biên] | Phạm Công Trứ | Nguyễn Hữu Chí | Lưu Bình Nhưỡng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 7 có sửa đổiNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.59703 Ph513] (3).
Giáo trình luật cạnh tranh Nguyễn Thị Vân Anh (chủ biên); Trần Thị Bảo Ánh, Hoàng Minh Chiến

Tác giả Nguyễn Thị Vân Anh [Chủ biên] | Trần Thị Bảo Ánh | Hoàng Minh Chiến | Lưu Hương Ly.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 7 có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.597072 A107] (4).
Giáo trình luật chứng khoán : Dùng cho các trường đào tạo hệ Đại học Nguyễn Văn Tuyết (Chủ biên)

Tác giả Nguyễn Văn Tuyết [Chủ biên] | Lê Đình Vinh | Nguyễn Thị Ánh Vân | Nguyễn Đức Ngọc | Phạm Nguyệt Thảo.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiNhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.5970922 T527] (4).
Giáo trình luật dân sự Việt Nam Tập I Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên)

Tác giả Đinh Văn Thanh [Chủ biên] | Nguyễn Minh Tuấn [Chủ biên] | Vũ Thị Hồng Yến | Phạm Công Lạc.

Ấn bản: Tái bản có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 Th107/T.1] (5).
Giáo trình luật dân sự Việt Nam Tập II Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên)

Tác giả Đinh Văn Thanh [Chủ biên] | Nguyễn Minh Tuấn [Chủ biên] | Trần Thị Huệ | Lê Đình Nghị.

Ấn bản: Tái bản có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 Th107/T.2] (5).
Giáo trình luật dân sự Việt Nam Tập 1 Lê Đình Nghị (chủ biên)

Tác giả Lê Đình Nghị [Chủ biên] | Nguyễn Minh Oanh | Vương Thanh Thuý | Vũ Thị Hồng Yến.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.075 Ngh300] (9).
Giáo trình luật dân sự Việt Nam Tập 2 Lê Đình Nghị (chủ biên)

Tác giả Lê Đình Nghị [Chủ biên] | Nguyễn Thị Nga | Nguyễn Bá Bình | Vũ Thị Hồng Yến.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.075 Ngh300] (9).
Giáo trình luật đất đai Trần Quang Huy (chủ biên)

Tác giả Trần Quang Huy [Chủ biên] | Nguyễn Quang Tuyến | Nguyễn Thị Dung | Nguyễn Thị Nga | Phạm Thu Thuỷ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 11Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 H523] (2). Được ghi mượn (1).
Giáo trình luật đất đai Lưu Quốc Thái (chủ biên)

Tác giả Lưu Quốc Thái | Phạm Văn Võ | Huỳnh Minh Phương | Đặng Anh Quân | Nguyễn Thị Kiều Oanh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 Đ124] (4). Được ghi mượn (5).
Giáo trình luật đất đai Trần Quang Huy (chủ biên)

Tác giả Trần Quang Huy [Chủ biên] | Nguyễn Quang Tuyến | Nguyễn Thị Dung | Nguyễn Thị Nga | Phạm Thu Thuỷ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 13 có sửa đổi bổ sungNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 H523] (5).
Giáo trình luật hành chính Việt Nam Trần Minh Hương (chủ biên) ; Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Quang, Bùi Thị Đào

Tác giả Trần Minh Hương [Chủ biên] | Nguyễn Mạnh Hùng | Nguyễn Văn Quang | Bùi Thị Đào.

Ấn bản: Tái bản có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597060 H561] (5).
Giáo trình luật hành chính Việt Nam Nguyễn Cửu Việt

Tác giả Nguyễn Cửu Việt [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.06075 V308] (2).
Giáo trình luật hiến pháp nước ngoài Thái Vĩnh Thắng (chủ biên); Vũ Hồng Anh, Nguyễn Đăng Dung

Tác giả Thái Vĩnh Thắng [Chủ biên] | Vũ Hồng Anh | Nguyễn Đăng Dung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4 có sửa đổiNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.02 Th116] (4).
Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam Thái Vĩnh Thắng, Tô Văn Hòa (chủ biên), Lê Minh Tâm

Tác giả Thái Vĩnh Thắng [Chủ biên] | Tô Văn Hòa [Chủ biên] | Lê Minh Tâm.

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.59702 Th116] (4). Được ghi mượn (1).
Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm Quyển 1) Trần Thị Quang Vinh (chủ biên)

Tác giả Trần Thị Quang Vinh [Chủ biên] | Cao Văn Hào [Biên soạn] | Nguyễn Thị Phương Hoa [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59703 V312/Q.1] (1).
Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm Quyển 2) Trần Thị Quang Vinh (chủ biên)

Tác giả Trần Thị Quang Vinh [Chủ biên] | Cao Văn Hào [Biên soạn] | Nguyễn Thị Phương Hoa [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59703 V312/Q.2] (1).
Giáo trình luật hình sự Việt Nam - Phần chung Trần Thị Quang Vinh

Tác giả Trần Thị Quang Vinh [Chủ biên] | Mai khắc Phúc [Biên soạn] | Cao Văn Hảo [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.597 V312] (2).
Giáo trình luật hình sự Việt Nam : Phần chung Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) ; Hoàng Văn Hùng, Trần Văn Dũng

Tác giả Nguyễn Ngọc Hòa [Chủ biên] | Hoàng Văn Hùng | Trần Văn Dũng.

Ấn bản: In lần thứ 25Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.597 H401] (5).
Giáo trình luật hình sự Việt Nam : Phần các tội phạm Quyển 1 Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) ; Phạm Bích Ngọc, Dương Tuyết Miên

Tác giả Nguyễn Ngọc Hòa [chủ biên] | Phạm Bích Ngọc | Dương Tuyết Miên.

Ấn bản: In lần thứ 21 có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59703 H401/Q.1] (4). Được ghi mượn (1).
Giáo trình luật hình sự Việt Nam : Phần chung Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) ; Hoàng Văn Hùng, Trần Văn Dũng

Tác giả Nguyễn Ngọc Hòa [Chủ biên] | Hoàng Văn Hùng | Trần Văn Dũng.

Ấn bản: In lần thứ 23 có sửa, bổ sungNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.597 H401] (5).
Giáo trình luật hôn nhân & gia đình Việt Nam Nguyễn Văn Tiến (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Văn Tiến [Chủ biên] | Lê Vĩnh Châu | Lê Thị Mận | Trần Thị Hương.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.016 H454] (8). Được ghi mượn (1).
Giáo trình luật lao động Trần Hoàng Hải (chủ biên); ....[et al.]

Tác giả Trần Hoàng Hải [Chủ biên] | Nguyễn Thị Bích [Biên soạn] | Đinh Thị Chiến [Biên soạn] | Đỗ hải Hà [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.597 H103] (8). Được ghi mượn (1).
Giáo trình luật lao động Việt Nam Lưu Bình Nhưỡng (chủ biên); Đỗ Ngân Bình, Nguyễn Hữu Chí

Tác giả Lưu Bình Nhưỡng [Chủ biên] | Đỗ Ngân Bình | Nguyễn Hữu Chí | Đỗ Thị Dung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 9 có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.597 Nh561] (4). Được ghi mượn (1).
Giáo trình luật môi trường Chủ biên: Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh

Tác giả Lê Hồng Hạnh [Chủ biên] | Vũ Duyên Thuỷ | Vũ Thu Hạnh [Chủ biên] | Nguyễn Văn Phương | Dương Thanh An.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 12 có sửa đổiNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.597046 H107] (2).
Giáo trình luật môi trường Chủ biên: Lê Hồng Hạnh

Tác giả Lê Hồng Hạnh | Vũ Duyên Thuỷ | Vũ Thu Hạnh | Nguyễn Văn Phương | Dương Thanh An.

Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.597046 H107] (3).
Giáo trình luật môi trường Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh (chủ biên)

Tác giả Lê Hồng Hạnh [Chủ biên] | Vũ Thu Hạnh | Nguyễn Văn Phương | Dương Thanh An.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 16Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.597046 H107] (5).
Giáo trình luật ngân hàng Nguyễn Văn Vân (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Văn Vân [Chủ biên] | Phan Thị Thành Dương | Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Thị Thuỷ | Nguyễn Thanh Tú.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597082 V121] (9).
Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam Võ Đình Toàn (chủ biên)

Tác giả Võ Đình Toàn [Chủ biên] | Vũ Văn Cương | Nguyễn Văn Tuyên | Nguyễn Đức Ngọc.

Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597082 T406] (4). Được ghi mượn (1).
Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam : Dùng trong các trường đại học chuyên ngành luật, ngân hàng, kinh tế Trần Vũ Hải (chủ biên)

Tác giả Trần Vũ Hải | Trương Kim Dung | Nguyễn Thị Thuỷ | Nguyễn Văn Tuyến.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597082 H103] (9).
Giáo trình luật ngân sách nhà nước Nguyễn Văn Tuyến (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Văn Tuyến [Chủ biên] | Phạm Thị Giang Thu | Nguyễn Thị Ánh Vân | Vũ Văn Cương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 9Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.597034 T527] (2).
Giáo trình luật ngân sách nhà nước Nguyễn Văn Tuyến (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Văn Tuyến [Chủ biên] | Phạm Thị Giang Thu | Nguyễn Thị Ánh Vân | Vũ Văn Cương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 16Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.597034 T527] (2). Được ghi mượn (3).
Giáo trình luật ngân sách nhà nước Nguyễn Văn Tuyến (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Văn Tuyến [Chủ biên] | Phạm Thị Giang Thu | Nguyễn Thị Ánh Vân | Vũ Văn Cương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 10, có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.597034 T527] (10).
Giáo trình luật quốc tế Lê Mai Anh (chủ biên); Hoàng Ly Anh, Hoàng Phước Hiệp

Tác giả Lê Mai Anh [Chủ biên] | Hoàng Ly Anh | Hoàng Phước Hiệp.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 20 có sửa đổiNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341 A107] (4). Được ghi mượn (1).
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Lê Nết, Nguyễn Xuân Quang (chủ biên)

Tác giả Lê Nết [Chủ biên] | Nguyễn Xuân Quang [Chủ biên] | Trần Thị Hương | Lê Thị Nam Giang | Nguyễn Thị Hải Vân.

Ấn bản: Tái bản có bổ sungNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597048 N258] (3).
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Lê Nết, Nguyễn Xuân Quang (chủ biên)

Tác giả Lê Nết [Chủ biên] | Nguyễn Xuân Quang [Chủ biên] | Trần Thị Hương | Lê Thị Nam Giang | Nguyễn Thị Hải Vân.

Ấn bản: Tái bản có bổ sungNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597048 N258] (10). Được ghi mượn (1).
Giáo trình luật so sánh Nguyễn Quốc Hoàn (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Quốc Hoàn [Chủ biên] | Phạm Trí Hùng | Nguyễn Thị Ánh Vân | Lê Minh Tiến | Thái Vĩnh Thắng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 7 có sửa đổiNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.2 H406] (2).
Giáo trình luật so sánh Nguyễn Quốc Hoàn (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Quốc Hoàn [Chủ biên] | Phạm Trí Hùng | Nguyễn Thị Ánh Vân | Lê Minh Tiến | Thái Vĩnh Thắng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 14Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.2 H406] (2).
Giáo trình luật thuế Nguyễn Thị Thủy

Tác giả Nguyễn Thị Thủy [Chủ biên] | Nguyễn Văn Vân | Nguyễn Thị Thu Hiền.

Ấn bản: Tái bản có bổ sungNhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.59704 Gi108] (9). Được ghi mượn (1).
Giáo trình luật thuế Việt Nam Phạm Thị Giang Thu (chủ biên) ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương

Tác giả Phạm Thị Giang Thu [Chủ biên] | Nguyễn Văn Tuyến | Nguyễn Thị Ánh Vân | Vũ Văn Cương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.59704 Th500] (3). Được ghi mượn (1).
Giáo trình luật thương mại quốc tế Phần 1 Trần Việt Dũng (chủ biên)

Tác giả Trần Việt Dũng [Chủ biên] | Trần Thị Thùy Dương | Nguyễn Thanh Tú.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.087 D513] (2).
Giáo trình luật thương mại quốc tế Nông Quốc Bình (chủ biên) ; Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Bá Diến, ...

Tác giả Nông Quốc Bình [Chủ biên] | Nguyễn Thị Thu Hiền | Nguyễn Bá Diến.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 13 có sửa đổiNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.087 B312] (5).
Giáo trình luật thương mại Việt Nam Tập I Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (đồng chủ biên)

Tác giả Nguyễn Viết Tý [Đồng chủ biên] | Nguyễn Thị Dung [Đồng chủ biên] | Nguyễn Thị Vân Anh | Trần Thị Bảo Ánh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1 có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Tư pháp 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59707 T600/T.1] (5).
Giáo trình luật thương mại Việt Nam Tập II Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (đồng chủ biên)

Tác giả Nguyễn Viết Tý [Đồng chủ biên] | Nguyễn Thị Dung [Đồng chủ biên] | Nguyễn Thị Vân Anh | Trần Thị Bảo Ánh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1 có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Tư pháp 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59707 T600/T.2] (4). Được ghi mượn (1).
Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam Nguyễn Công Bình (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Công Bình [Chủ biên] | Nguyễn Triều Dương | Lê Thu Hà | Nguyễn Thị Thu Hà.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 18Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.59705 B312] (5).
Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam Nguyễn Thị Hoài Phương (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Thị Hoài Phương | Đặng Thanh Hoa | Nguyễn Văn Tiến | Nguyễn Thị Hoài Trâm.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.075 Ph561] (10).
Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam Hoàng Thị Minh Sơn (chủ biên); Phan Thị Thanh Mai, Trần Văn Độ

Tác giả Hoàng Thị Minh Sơn [Chủ biên] | Phan Thị Thanh Mai | Trần Văn Độ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 15 có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.5970711 S464] (5).
Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam Võ Thị Kim Oanh (chủ biên)

Tác giả Võ Thị Kim Oanh [Chủ biên] | Nguyễn Duy Hưng | Lê Huỳnh Tấn Duy | Lê Tiến Châu.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.5970711 O107] (10).
Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam Võ Thị Kim Oanh (chủ biên)

Tác giả Võ Thị Kim Oanh [Chủ biên] | Nguyễn Duy Hưng | Lê Huỳnh Tấn Duy | Lê Tiến Châu.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.5970711 O107] (8).
Giáo trình lý luận và pháp luật về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Đăng Dung...[et al.]

Tác giả Nguyễn Đăng Dung [Đồng chủ biên] | Phạm Hồng Thái [Đồng chủ biên] | Vũ Công Giao [Đồng chủ biên] | Chu Hồng Thanh [Đồng chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59702323 Gi108T] (2).
Giáo trình lý luận và pháp luật về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Đăng Dung...[et al.]

Tác giả Phạm Hồng Thái | Vũ Công Giao | Chu Hồng Thanh | Nguyễn Đăng Dung.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59702323 Gi108T] (3).
Giáo trình những quy định chung về luật dân sự Phạm Kim Anh, Chế Mỹ Phương Đài (chủ biên:)

Tác giả Phạm Kim Anh | Lê Minh Hùng | Nguyễn Xuân Quang | Chế Mỹ Phương Đài | Dương Tuấn Lộc.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 A107] (10).
Giáo trình những quy định chung về luật dân sự Phạm Kim Anh, Chế Mỹ Phương Đài (chủ biên)

Tác giả Phạm Kim Anh | Lê Minh Hùng | Nguyễn Xuân Quang | Chế Mỹ Phương Đài | Dương Tuấn Lộc.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 A107] (8).
Giáo trình pháp luật cộng đồng ASEAN Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Thị Thuận [Chủ biên] | Lê Minh Tiến | Phạm Hồng Hạnh | Chu Mạnh Hùng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.2473 Th502] (5).
Giáo trình pháp luật doanh nghiệp Bùi Ngọc Sơn

Tác giả Bùi Ngọc Sơn [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597062 S464] (5).
Giáo trình pháp luật đại cương ( Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng không thuộc chuyên ngành luật) Nguyễn Chí Dũng (chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Nguyễn Mộng Cầm, Thân Thị Kim Nga (biên soạn)

Tác giả Nguyễn Chí Dũng [Chủ biên] | Nguyễn Thị Cẩm Hồng [Biên soạn] | Nguyễn Mộng Cầm [Biên soạn] | Thân Thị Kim Nga [Biên soạn].

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.957 D513] (5).
Giáo trình pháp luật đại cương : Dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng không chuyên ngành luật Mai Hồng Quỳ (chủ biên)

Tác giả Mai Hồng Quỳ [Chủ biên].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Nxb. Đại học Sư phạm 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.597 Q523] (3).
Giáo trình pháp luật kinh doanh quốc tế Nguyễn Minh Hằng (chủ biên) ; Bùi Ngọc Sơn, Hồ Thúy Ngọc, Võ Sỹ Mạnh

Tác giả Nguyễn Minh Hằng [Chủ biên] | Bùi Ngọc Sơn | Hồ Thúy Ngọc | Võ Sỹ Mạnh.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.75 H116] (5).
Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại Hà Thị Thanh Bình (chủ biên)

Tác giả Hà Thị Thanh Bình [Chủ biên] | Phạm Trí Hùng [Biên soạn] | Phan Huy Hồng [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59707 B312] (2).
Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại Hà Thị Thanh Bình (chủ biên)

Tác giả Hà Thị Thanh Bình [Chủ biên] | Phạm Trí Hùng [Biên soạn] | Phan Huy Hồng [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59707 B312] (8). Được ghi mượn (1).
Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh Bùi Xuân Hải (chủ biên)

Tác giả Bùi Xuân Hải [Chủ biên] | Trần Hoàng Nga | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Nguyễn Hoàng Thuỳ Trang | Hà Thị Thanh Bình.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.07 H103] (8). Được ghi mượn (1).
Giáo trình pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Nguyễn Bá Bình (chủ biên); Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Minh Hằng

Tác giả Nguyễn Bá Bình [Chủ biên] | Nguyễn Hùng Cường | Nguyễn Minh Hằng | Nguyễn Thị Thu Hiền.

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.087 B312] (3). Được ghi mượn (2).
Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Đỗ Văn Đại (chủ biên)

Tác giả Đỗ Văn Đại [Chủ biên] | Chế Mỹ Phương Đài [Biên soạn] | Lê Minh Hùng [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đưc - Hội luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 Đ103] (1).
Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Đỗ Văn Đại (chủ biên)

Tác giả Đỗ Văn Đại [Chủ biên] | Chế Mỹ Phương Đài [Biên soạn] | Lê Minh Hùng [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đưc - Hội luật gia Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 Đ103] (1).
Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế Lê Minh Hùng (chủ biên)

Tác giả Lê Minh Hùng [Chủ biên] | Phạm Kim Anh | Chu Hải Thanh.

Nhà xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Hồng đức-Hội luật Gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59705 H513] (2).
Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ Phan Huy Hồng (chủ biên)

Tác giả Phan Huy Hồng [Chủ biên] | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Hà Thị Thanh Bình | Bùi Xuân Hải | Nguyễn Thị Thanh Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.085 L504] (8). Được ghi mượn (1).
Giáo trình tâm lí học đại cương Đặng Thanh Nga (chủ biên) ; Phan Kiều Hạnh, Bùi Kim Chi, ...

Tác giả Đặng Thanh Nga [Chủ biên] | Phan Kiều Hạnh | Bùi Kim Chi.

Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 153.075 Ng100] (5).
Giáo trình tâm lý học đại cương Phan Thị Kim Ngân, Phạm Văn Dinh (chủ biên)

Tác giả Phan Thị Kim Ngân [Chủ biên] | Phạm Văn Dinh [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 153.075 Ng121] (2).
Giáo trình tội phạm học Lê Thị Sơn

Tác giả Lê Thị Sơn [Chủ biên] | Dương Tuyết Miên | Nguyễn Ngọc Hòa.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59702 S464] (2).
Giáo trình tội phạm học Chủ biên.: Võ Thị Kim Oanh, Lê Nguyên Thanh

Tác giả Võ Thị Kim Oanh [Chủ biên] | Nguyễn Thị Phương Hoa | Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh | Phạm Thái | Lê Nguyên Thanh [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59702 O408] (9).
Giáo trình tư pháp quốc tế Bành Quốc Tuấn

Tác giả Bành Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia Sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.90711 T502] (2).
Giáo trình tư pháp quốc tế Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan (chủ biên)

Tác giả Trần Minh Ngọc [Chủ biên] | Vũ Thị Phương Lan.

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.90711 Ng419] (5).
Giáo trình xã hội học pháp luật Ngọ Văn Nhân (chủ biên) ; Phan Thị Luyện

Tác giả Ngọ Văn Nhân [Chủ biên] | Phan Thị Luyện.

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.115 Nh121] (5).
Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật Đoàn Thị Tố Uyên (chủ biên) ; Hoàng Minh Hà, Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh

Tác giả Đoàn Thị Tố Uyên [Chủ biên] | Hoàng Minh Hà | Trần Thị Vượng | Cao Kim Oanh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: H. Tư pháp 20018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597 U527] (5).
Giới hạn chính đáng đối với các quyền con người, quyền công dân trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam : sách chuyên khảo Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên) ; Vũ Công Giao, Phạm Duyên Thảo

Tác giả Nguyễn Minh Tuấn [Chủ biên] | Vũ Công Giao | Phạm Duyên Thảo.

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.48 T502] (5).
Hệ thống điều ước quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam phục vụ học tập, nghiên cứu Luật Hàng không Quốc tế Ngô Hữu Phước

Tác giả Ngô Hữu Phước.

Nhà xuất bản: H Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341 Ph557] (9).
Hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý đầu tư và xây dựng quy chế đấu thầu

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 354.64 H250] (1).
Hệ thống văn bản pháp luật mới về đất đai, nhà ở và thuế nhà đất

Nhà xuất bản: H. Tài Chính 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 H250] (1).
Hệ thống văn bản pháp luật ngân hàng

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597082 H250] (4). Được ghi mượn (1).
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trích văn bản quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình Lê Thị Mận

Tác giả Lê Thị Mận.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597016 M121] (4). Được ghi mượn (1).
Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Có hiệu lực từ 01/01/2014

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.023 H305] (9).
Hiệu lực của hợp đồng : sách chuyên khảo Lê Minh Hùng

Tác giả Lê Minh Hùng.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 H513] (9).
Hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam (Sách chuyên khảo) Vũ Thị Thuý

Tác giả Vũ Thị Thuý.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.597077 Th523] (9).
Hình thức của hợp đồng : sách chuyên khảo Lê Minh Hùng (chủ biên)

Tác giả Lê Minh Hùng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 H513] (9).
Hình thức xử phạt trục xuất trong pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo Cao Vũ Minh

Tác giả Cao Vũ Minh.

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sưu thật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597082 M312] (3).
Hoàn thiện pháp luật về sàn giao dịch kinh doanh bất động sản ở Việt Nam Doãn Hồng Nhung (chủ biên) ;Dương Thị Thanh Hoàn

Tác giả Doãn Hồng Nhung [Chủ biên] | Dương Thị Thanh Hoàn.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 Nh513] (5).
Hỏi - đáp pháp luật đất đai, luật nhà ở và kinh doanh bất động sản Thanh Thảo

Tác giả Thanh Thảo [Sưu tầm và hệ thống hóa].

Nhà xuất bản: H. Lao động Xã hội 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 Th108] (5).
Hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự Lê Hồng Hải

Tác giả Lê Hồng Hải.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.59705 H103] (4).
Hướng dẫn học tư pháp quốc tế Chủ biên : Vũ Thị Phương Lan, Nguyễn Thái Mai

Tác giả Vũ Thị Phương Lan [Chủ biên] | Nguyễn Thái Mai [Đồng chủ biên] | Trần Ngọc Minh | Bùi Thị Thu.

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia Sự Thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.90711 L105] (4).
Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và chỉ dẫn áp dụng pháp luật tố tụng dân sự : Dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, hội thẩm, kiểm sát viên, luật sư, các học viên tư pháp

Nhà xuất bản: H. Văn hoá - Thông tin 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597 L504] (7). Được ghi mượn (1).
Kỹ năng nghiệp vụ hội thẩm dùng trong xét xử các vụ án hình sự Vũ Hoài Nam (chủ biên) ; Nguyễn Thị Mai, Trần Huy Đức

Tác giả Vũ Hoài Nam [Chủ biên] | Nguyễn Thị Mai | Trần Huy Đức | Lê Ngọc Thạnh.

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.59707 N104] (6).
Kỹ năng tra cứu các điều và văn bản áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004 - 2014 : Tương ứng với các điều, khoản của Bộ luật tố tụng dân sự là sự viện dẫn các điều, khoản của các văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597 L504] (9).
Law Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith

Tác giả Evans, Virginia | Dooley, Jenny | Smith, David J.

Nhà xuất bản: Berkshire Express Publishing 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340 E276] (10).
Law on foreign investment in Vietnam = Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Thế giới 1994Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59707 L406O] (1).
Lịch sử tư tưởng chính trị - pháp lý : Sách chuyên khảo Hoàng Thị Kim Quế, Nguyễn Đăng Dung (đồng chủ biên)

Tác giả Hoàng Thị Kim Quế [Chủ biên] | Nguyễn Đăng Dung [Đồng chủ biên] | Đặng Minh Tuấn | Đỗ Đức Minh | Mai Văn Thắng.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.09 Qu250] (4).
Luật an ninh mạng

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.597099 L504A] (10).
Luật an toàn, vệ sinh lao động (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016)

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Tư pháp 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.597 L504A] (9).
Luật báo chí

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.597099 L504B] (10).
Luật bảo hiểm xã hội

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.59702 L504B] (9).
Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.597046 L504] (9).
Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam : Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo Tập 2 Đỗ Văn Đại

Tác giả Đỗ Văn Đại.

Ấn bản: Xuất bản lần 3, có cập nhật BLDS 2015Nhà xuất bản: H. Nxb. Hồng Đức - Hội luật Gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597077 Đ103/T.2] (9).
Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam : Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo Tập 1 Đỗ Văn Đại

Tác giả Đỗ Văn Đại.

Ấn bản: Xuất bản lần 3, có cập nhật BLDS 2015Nhà xuất bản: H. Nxb. Hồng Đức - Hội luật Gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597077 Đ103/T.1] (9).
Luật cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.597072 L504C] (9).
Luật doanh nghiệp : Bảo vệ cổ đông - Pháp luật và thực tiễn Bùi Xuân Hải

Tác giả Bùi Xuân Hải.

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia - Sự Thật 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597065 H103] (9).
Luật doanh nghiệp tư nhân, luật công ty, luật khuyến khích đầu tư trong nước, luật phá sản doanh nghiệp, thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1994Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59707 L504D] (1).
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Tài Chính

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597065 L504] (2).
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành : Áp dụng 01-07-2015

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597065 L504] (14).
Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật mới trong kinh doanh Quốc Cường, Thanh Thảo (Sưu tầm và hệ thống hóa)

Tác giả Quốc Cường [(Sưu tầm và hệ thống hóa)] | Thanh Thảo [Sưu tầm và hệ thống hóa].

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597065 L504] (3).
Luật du lịch

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.5970789 L504D] (5). Được ghi mượn (5).
Luật đất đai (Đã được sửa đổi, bổ sung) Quốc Cường

Tác giả Quốc Cường [Hệ thống hóa].

Nhà xuất bản: Hồng Đức 2012Nhan đề khác: Luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản.Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 C561] (6).
Luật đất đai : Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2014

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 L504] (9).
Luật đất đai (hiện hành) năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ấn bản: Tái bản có bổ sungNhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 L504Đ] (3).
Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành : Áp dụng 01-07-2014

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 L504] (2). Được ghi mượn (3).
Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất Hoàng Anh

Tác giả Hoàng Anh [Hệ thống hóa].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 A107] (5).
Luật đấu thầu Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2014

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.75 L504] (8). Được ghi mượn (1).
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành (Song ngữ Việt - Anh) = The law on foreign investment in Vietnam and the guiding documents (In two languages Vietnamess - English)

Nhà xuất bản: H. Tài chính 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.092 L504] (2).
Luật đo đạc và bản đồ

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597044 L504Đ] (10).
Luật hành chính nước ngoài Nguyễn Cửu Việt (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Cửu Việt [Chủ biên] | Nguyễn Hoàng Anh | Dương Hoán | Phạm Hồng Thái.

Nhà xuất bản: H. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.03 L504] (9).
Luật hình sự một số nước trên thế giới : Phần chung Nguyễn Tấn Thành

Tác giả Nguyễn Tấn Thành.

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345 Th107] (9).
Luật hình sự quốc tế với việc đảm bảo quyền con người Nguyễn Thị Phương Hoa

Tác giả Nguyễn Thị Phương Hoa.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341 H401] (9).
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2016)

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597052 L504] (5).
Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.016 L504H] (8).
Luật kinh doanh (Luật kinh tế) Nguyễn Thị Khế, Bùi Thị Khuyên

Tác giả Nguyễn Thị Khế | Bùi Thị Khuyên.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2002Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59707 Kh250] (1).
Luật kinh doanh bất động sản

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 L504] (5). Được ghi mượn (1).
Luật kinh doanh quốc tê Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Ngọc Đào (dịch)

Tác giả Nguyễn Đăng Dung [Biên dịch] | Nguyễn Ngọc Đào [Biên dịch].

Nhà xuất bản: Đồng Nai Nxb. Đồng Nai 2000Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.75 D513] (1).
Luật lao động Việt Nam mục đích yêu cầu các câu hỏi và tình huống Bùi Thị Kim Ngân

Tác giả Bùi Thị Kim Ngân.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.597 Ng121] (9).
Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.597034 L504] (14).
Luật nghĩa vụ quân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Việt Nam : Bản án và bình luận bản án Tập 1 Đỗ Văn Đại

Tác giả Đỗ Văn Đại.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.077 Đ103/T.1] (10).
Luật nghĩa vụ quân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Việt Nam : Bản án và bình luận bản án Tập 2 Đỗ Văn Đại

Tác giả Đỗ Văn Đại.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.077 Đ103/T.2] (10).
Luật nhà ở Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59706 L504] (9).
Luật nhà ở và văn bản hướng dẫn thi hành (Có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015)

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.5970432 L504] (5).
Luật phá sản và văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597078 L504] (9).
Luật quốc phòng

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.597010 L504Q] (10).
Luật quy hoạch

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597045 L504Q] (2).
Luật quy hoạch (hiện hành)

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597045 L504Q] (8).
Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) sửa đổi, bổ sung năm 2009 và nghị định hướng dẫn về quyền tác giả, quyền liên quan

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597048 L504S] (10).
Luật sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn thi hành : Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

Nhà xuất bản: H Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597048 L504] (14).
Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : Sách tình huống Nguyễn Hồ Bích Hằng

Tác giả Nguyễn Hồ Bích Hằng.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597048 L504] (5).
Luật so sánh : Tài liệu hướng dẫn học tập Trần Ngọc Hà ... [et al.]

Tác giả Trần Ngọc Hà.

Nhà xuất bản: H. Lao động 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.2 L504] (4). Được ghi mượn (1).
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597045 L504S] (10).
Luật tập quán và quyền con người (Sách chuyên khảo) Phan Nhật Thanh (chủ biên)

Tác giả Phan Nhật Thanh [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.08 Th107] (9).
Luật thể dục, thể thao (hiện hành) : Sửa đổi, bổ sung năm 2018

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.957099 L504T] (10).
Luật thi hành án dân sự : Được sửa đổi, bổ sung năm 2014

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.5975 L504] (9).
Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành 2015

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597 L504] (5).
Luật thương mại quốc tế Mai Hồng Quỳ, Trần Việt Dũng

Tác giả Mai Hồng Quỳ | Trần Việt Dũng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.087 Q523] (9).
Luật thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59707 L504] (4). Được ghi mượn (1).
Luật thương phiếu Phạm Minh

Tác giả Phạm Minh.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2002Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.096 M312] (1).
Luật tố cáo

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597053 L504T] (10).
Luật tổ chức thương mại thế giới : Tóm tắt và bình luận án (sách chuyên khảo) Mai Hồng Quỳ, Lê Thị Ánh Nguyệt

Tác giả Mai Hồng Quỳ | Lê Thị Ánh Nguyệt.

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật Việt Nam 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 382.92 Q523] (9).
Luật tố tụng hành chính năm 2015 Áp dụng 01-07-2016

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597066 L504] (5).
Luật tư pháp quốc tế : Hướng đến xây dựng một mô hình lập pháp ở Việt Nam (sách tham khảo) Ngô Quốc Chiến (chủ biên) ; Lý Vân Anh, Hoàng Ngọc Bích

Tác giả Ngô Quốc Chiến [Chủ biên] | Lý Vân Anh | Hoàng Ngọc Bích.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.90111 Ch305] (5).
Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597066 L504] (5).
Một số quy định pháp luật về đào tạo, bổ nhiệm, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo và tuyển dụng công chức

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.59701 M458] (4).
Những điều cần biết về pháp luật tiếp cận thông tin : Sách tham khảo Đào Trí Úc, Vũ Công Giao (đồng chủ biên)

Tác giả Đào Trí Úc [Đồng chủ biên] | Vũ Công Giao [Đồng chủ biên] | Nguyễn Đăng Dung | Lã Khánh Tùng | Nguyễn Anh Đức.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.5970662 U506] (5).
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam : Sách chuyên khảo Trịnh Quốc Toản

Tác giả Trịnh Quốc Toản.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.597 T406] (5).
Những vấn đề pháp lý về thị trường quyền sử dụng đất Việt Nam Lưu Quốc Thái

Tác giả Lưu Quốc Thái.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 Th103] (7).
Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của bộ luật dân sự năm 2015 Trần Minh Ngọc (chủ biên) ; Bùi Thị Thu, Nguyễn Thu Thùy....

Tác giả Trần Minh Ngọc [Chủ biên] | Bùi Thị Thu | Nguyễn Thu Thùy.

Nhà xuất bản: H. Lao động 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 349.597 Ng419] (2).
Pháp luật chống lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh về giá (Sách chuyên khảo) Phạm Hoài Huấn, Nhữ Ngọc Tiến

Tác giả Phạm Hoài Huấn | Nhữ Ngọc Tiến.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.5970721 H502] (9).
Pháp luật về doanh nghiệp : Các vấn đề pháp lý cơ bản Trương Nhật Quang

Tác giả Trương Nhật Quang.

Nhà xuất bản: H. Dân trí 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597062 Qu106] (4).
Pháp luật về hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động thẩm định cho vay của ngân hàng thương mại Lê Thị Ngân Hà

Tác giả Lê Thị Ngân Hà.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597082 H100] (9).
Pháp luật về quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình trên thế giới và của Việt Nam : Sách chuyên khảo Nguyễn Hoàng Anh (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Hoàng Anh [Chủ biên] | Nguyễn Quang Đức | Vũ Công Giao | Nghiêm Kim Hoa.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597085 A107] (5).
Pháp luật về tài chính đối với các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài = Financial law on firms with foreign invested capitals in Viet Nam Minh Châu (Sưu tầm và hệ thống hóa)

Tác giả Minh Châu [Sưu tầm và hệ thống hóa].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Thành Phố Hồ Chí Minh 1994Sẵn sàng: Chưa sẵn sàngĐược ghi mượn (1).
Pháp luật về thanh tra nhân dân : Sách chuyên khảo Nguyễn Quốc Văn

Tác giả Nguyễn Quốc Văn [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597066 V115] (5).
Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của nhà nước Sách chuyên khảo Đỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín

Tác giả Đỗ Văn Đại | Nguyễn Trương Tín.

Ấn bản: Lần thứ haiNhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.597112 Đ103] (8).
Phương pháp nghiên cứu đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự và kỹ năng áp dụng pháp luật hình sự

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59701 L504] (9).
Phương pháp nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự mới nhất năm 2018 : Dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, kiểm soát viên, luật sư và các học viên tư pháp Nguyễn Ngọc Điệp (hệ thống)

Tác giả Nguyễn Ngọc Điệp [Hệ thống].

Nhà xuất bản: H. Lao động 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59701 Đ307] (2).
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.559704 Q523Đ] (10).
Quyền có người bào chữa trong luật tố tụng hình sự Việt Nam Đức và Hoa Kỳ (Sách tham khảo) Lương Thị Mỹ Quỳnh

Tác giả Lương Thị Mỹ Quỳnh.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.04 Q531] (9).
Quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Ngọc Chí [Chủ biên] | Trịnh Tiến Việt | Trần Thu Hạnh | Nguyễn Thị Lan.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597085 Ch300] (5).
Quyền con người trong luật quốc tê và pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo Mai Hồng Quỳ

Tác giả Mai Hồng Quỳ | Trường Đại học Luật TP HCM.

Nhà xuất bản: TP HCM Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.597112 Q523] (9).
Quyền con người và WTO : Nhìn từ mối tương quan giữa bằng sáng chế và quyền tiếp cận thuốc = Human rights and the WTO : the case of patents and access to medicines Holger Hestermeyer ; Trần Thị Thùy Dương (dịch)

Tác giả Hestermeyer, Holger | Trần Thị Thùy Dương [Dịch giả].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.115 D.561] (9).
So sánh - đối chiếu bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và 2015 Áp dụng 01-07-2016 dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, hội thẩm, kiểm sát viên, luật sư, các học viên tư pháp

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597 L504] (4).
So sánh đối chiếu bộ luật dân sự 2005 và 2015 Áp dụng 01-01-2017 các văn bản pháp luật mới nhất về dân sự, hôn nhân và gia đình, nhà ở

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.59701 L504] (4).
So sánh luật hôn nhân và gia đình năm 2000 - năm 2014 & các văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân, gia đình mới nhất Nguyễn Ngọc Điệp

Tác giả Nguyễn Ngọc Điệp [Hệ thống].

Nhà xuất bản: H. Thế giới 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597016 Đ307] (2).
Sự hạn chế quyền lực nhà nước Nguyễn Đăng Dung

Tác giả Nguyễn Đăng Dung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 321 D513] (5).
Tập bài giảng giám định pháp y Nguyễn Đăng Chiêu

Tác giả Nguyễn Đăng Chiêu.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.507075 Ch309] (19).
Tập bài giảng pháp luật môi trường trong kinh doanh Nguyễn Văn Phương (chủ biên); Vũ Thu Hạnh, Vũ Thị Duyên Thủy

Tác giả Nguyễn Văn Phương [Chủ biên] | Vũ Thu Hạnh | Vũ Thị Duyên Thủy | Lưu Ngọc Tố Tâm.

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.597046 Ph561] (5).
Tập bài giảng pháp luật về công chứng, luật sư Lê Thị Hải Châu, Đinh Thị Cẩm Hà

Tác giả Lê Thị Hải Châu | Đinh Thị Cẩm Hà.

Nhà xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597066 Ch125] (9).
Tập bài giảng trách nhiệm hình sự và hình phạt Trần Thị Quang Vinh [et al.]

Tác giả Trần Thị Quang Vinh [Biên soạn] | Phan Anh Tuấn [Biên soạn].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật Tp.HCM Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.597077 T123B] (9).
Tập bài giảng tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế Biên soạn : Nguyễn Thị Yên, Ngô Hữu Phước

Tác giả Ngô Hữu Phước [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.5075 Y254] (9).
The reporter and the law : Techniques of Covering the Courts Lyle W. Denniston

Tác giả Denniston, Lyle W.

Nhà xuất bản: New York Columbia University Press 1992Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.3075 D411] (1).
Thời điểm giao kết hợp đồng trong pháp luật của một số nước trên thế giới, các bộ nguyên tắc hợp đồng quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam Sách chuyên khảo Lê Minh Hùng (chủ biên)

Tác giả Lê Minh Hùng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 H513] (9).
Thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự (Sách chuyên khảo) Đặng Thanh Hoa

Tác giả Đặng Thanh Hoa.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.59705 H401] (7).
Thực hiện các quyền hiến định trong hiến pháp năm 2013 : Sách tham khảo Trịnh Quốc Toản, Vũ Công Giao (đồng chủ biên)

Tác giả Trịnh Quốc Toản [Đồng chủ biên] | Vũ Công Giao [Đồng chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597085 T406] (3).
Tìm hiểu luật WTO qua một số vụ kiện về chống bán phá giá Trần Việt Dũng, Trần Thị Thùy Dương

Tác giả Trần Việt Dũng [Chủ biên] | Trần Thị Tùy Dương [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.754 D513] (9).
Tìm hiểu nội dung cơ bản của luật đất đai mới : Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2004

Nhà xuất bản: H. Lao động Xã hội 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 T310] (1).
Tìm hiểu về luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (hiện hành) Nguyễn Quang Tuyến (chủ biên); Vũ Hoàng Yến, Phạm Minh Tiến

Tác giả Nguyễn Quang Tuyến [Chủ biên] | Vũ Hoàng Yến | Phạm Minh Tiến.

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597065 T527] (3).
Tòa án Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền Nguyễn Đăng Dung (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Đăng Dung [Chủ biên] | Đào Trí Úc | Phạm Hồng Thái | Nguyễn Ngọc Chí.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597 D513] (5).
Toàn án hình sự quốc tế - góc nhìn Việt Nam (Sách chuyên khảo) Nguyễn Bá Sơn (chủ biên) ; ...[et al.] Chủ biên

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hà | Phạm Thị thu Hương | Lê Đức Hạnh.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Thanh niên 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.77 S464] (9).
Toàn cầu hoá, văn hoá địa phương và phát triển: Cách tiếp cận nhân học Nhiều tác giả

Tác giả Causey, Andrew | Lương Văn Hy [Hiệu đính] | Phan Ngọc Chiến [dịch] | Trương Thị Thu Hằng [dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 303.482 T6279C] (9).
Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính (theo Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017) : Sách chuyên khảo Nguyễn Kim Chi, Đỗ Đức Hồng Hà

Tác giả Nguyễn Kim Chi | Đỗ Đức Hồng Hà.

Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59704 Ch300] (1).
Tư pháp quốc tế Lê Thị Nam Giang

Tác giả Lê Thị Nam Giang.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa và bổ sungNhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.488 Gi106] (9).
Tuyển tập các bản án quyết định của tòa án Việt Nam về tố tụng dân sự Đỗ Văn Đại, Nguyễn Văn Tiến

Tác giả Đỗ văn Đại | Nguyễn Văn Tiến.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Lao Động 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597 Đ103] (9).
Tuyển tập các bản án, quyết định của tòa án Việt Nam về quyền sử dụng đất Đỗ Văn Đại

Tác giả Đỗ Văn Đại.

Nhà xuất bản: H. Lao động 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.043 Đ103] (3).
Tuyển tập các quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, kinh tế năm (2013-2016) : Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17-10-2016 của Chánh Tòa án Nhân dân Tối cao về việc công bố (04) án lệ áp dụng 01-12-2016 Vũ Duy Khang (Hệ thống)

Tác giả Vũ Duy Khang [Hệ thống].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59705 T527] (2).
Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI (2017-2022) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản: H. Thanh niên 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 324.2597075 Đ406] (2).
Xây dựng và bảo vệ hiến pháp - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam (Sách chuyên khảo) Nguyễn Mạnh Hùng, Lưu Đức Quang, Nguyễn Văn Trí

Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng | Nguyễn Văn Trí | Lưu Đức Quang.

Ấn bản: Tái bản có chính lý, bổ sungNhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.03 H513] (9).
Xét xử sơ thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam Võ Thị Kim Oanh

Tác giả Võ Thị Kim Oanh.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59707 O408] (9).
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha