Nam Can Tho University Library

Luật học Subscribe to this list

| Chọn nhan đề để:
Bài tập tình huống, bản án, câu hỏi ôn tập và gợi ý nghiên cứu : Luật kinh doanh Ngô Huy Cương

Tác giả Ngô Huy Cương.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.O9707 C561] (5).
Bảo vệ một số quyền cơ bản của người khuyết tật: So sánh pháp luật Việt Nam với công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (Sách tham khảo) Đinh Thị Cẩm Hà

Tác giả Đinh Thị Cẩm Hà.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.597112 H100] (9).
Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng (sách chuyên khảo) Lê Thị Nam Giang

Tác giả Lê Thị Nam Giang.

Nhà xuất bản: TP HCM Đại học Quốc gia 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.597112 Gi106] (9).
Bình luận khoa học bộ Luật Dân sự năm 2005 Tập 1 Phần thứ nhất: Những quy định chung ; Phần thứ hai: Tài sản và quyền sở hữu Hoàng Thế Liên

Tác giả Hoàng Thế Liên [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 L305/T.1] (2).
Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 Tập 2 Phần thứ 3: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự Hoàng Thế Liên (chủ biên)

Tác giả Hoàng Thế Liên [Chủ biên] | Phạm Văn Tuyết | Nguyễn Như Quỳnh | Nguyễn Xuân Anh | Dương Bạch Long.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 L305/T.2] (2).
Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 Tập 3 Phần thứ 4: Thừa kế. Phần thứ năm: Quy định về chuyển quyền sử dụng đất. Phần thứ sáu: Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Phần thứ bảy: Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài Hoàng Thế Liên (chủ biên)

Tác giả Hoàng Thế Liên [Chủ biên] | Phạm Văn Tuyết | Nguyễn Như Quỳnh | Nguyễn Xuân Anh | Dương Bạch Long.

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 L305/T.3] (2).
Bình luận khoa học bộ luật hình sự : Phần các tội phạm Tập 6 Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Đinh Văn Quế

Tác giả Đinh Văn Quế.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Nxb. Tp.HCM 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 364 Qu250/T.6] (1).
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 : Được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần chung) Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên); Trịnh Quốc Toản, Lê Thị Sơn

Tác giả Nguyễn Ngọc Hòa [Chủ biên] | Trịnh Quốc Toản | Lê Thị Sơn.

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59703 H401] (1).
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 : Được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm) Quyển 1 Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) ; Lê Thị Sơn, Trịnh Tiến Việt

Tác giả Nguyễn Ngọc Hòa [Chủ biên] | Lê Thị Sơn | Trịnh Tiến Việt.

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59703 H401/Q.1] (1).
Bình luận khoa học Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lưu Bình Nhưỡng (chủ biên) ; Nguyễn Xuân Thu, Đỗ Thị Dung

Tác giả Lưu Bình Nhưỡng [Chủ biên] | Nguyễn Xuân Thu | Đỗ Thị Dung.

Nhà xuất bản: H. Lao động 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 344.59701 Nh561] (2).
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Tuấn, Đặng Thanh Hoa (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Văn Cường [Chủ biên] | Trần Văn Tuấn [Chủ biên] | Đặng Thanh Hoa [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Lao động Xã hội 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.348 D121] (2).
Bình luận khoa học luật đất đai (năm 2013) Phạm Thị Hương Lan (chủ biên); Nguyễn Quang Tuyến, Trần Văn Biên

Tác giả Phạm Thị Hương Lan [Chủ biên] | Nguyễn Quang Tuyến | Trần Văn Biên.

Nhà xuất bản: H. Lao động 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 L105] (4).
Bình luận khoa học những điểm mới của bộ luật dân sự năm 2015 (Sách chuyên khảo) Đỗ Văn Đại (chủ biên)

Tác giả Đỗ Văn Đại [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346 Đ103] (9).
Bình luận những điểm mới cơ bản của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Võ Thị Kim Oanh (chủ biên)

Tác giả Võ Thị Kim Oanh [Chủ biên] | Lê Nguyên Thanh.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.597 O408] (9).
Bình luận những điểm mới của Bộ luật hình sự (hiện hành) : Sửa đổi, bổ sung năm 2017 Nguyễn Văn Thuyết (chủ biên) ; Phạm Thị Lan Anh, Đào Phương Thanh...(biên soạn)

Tác giả Nguyễn Văn Thuyết [Chủ biên] | Phạm Thị Lan Anh [Biên soạn] | Đào Phương Thanh [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.597 Th528] (2).
Bình luận những điểm mới trong bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Nguyễn Thị Hoài Phương

Tác giả Nguyễn Thị Hoài Phương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347 L504] (8).
Bộ luật dân sự : Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 L504] (8). Được ghi mượn (1).
Bộ luật dân sự của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam = The civil code of the socialist repblic of Vietnam

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1996Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 B450] (1).
Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam : Áp dụng từ 01-01-2017

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 B450] (3). Được ghi mượn (2).
Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam : Áp dụng 01-07-2016

Nhà xuất bản: Tp.HCM Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.597 B450] (4). Được ghi mượn (1).
 <<  <  1  2  3  ...  13    >>
Đăng nhập để tạo giá sách mới.
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha