Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 2161 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tạp chí Dược học Số 519 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).
Thư mục:

2. Tạp chí Cộng sản Cơ quan Lý luận và chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam

Sẵn sàng: Chưa sẵn sàng

3. Tạp chí Luật học = jurisprudence journal số 11 Trường Đại học Luật Hà Nội

Nhà xuất bản: H. Trường Đại học Luật Hà Nội 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340 T109] (1).

4. Tạp chí kinh tế và phát triển = Journal of economics & development Số 265 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhà xuất bản: H. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330 T109C] (1).

5. Kinh tế và dự báo = Economy and forecast review Số 18 Bộ Kế hoạch và đầu tư

Nhà xuất bản: H. Bộ Kế hoạch và đầu tư 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330 K312T] (1).

6. Tạp chí kinh tế và phát triển = Journal of economics & development Số 275 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhà xuất bản: H. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330 T109C] (1).

7. Tạp chí kinh tế và phát triển = Journal of economics & development Số 277 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhà xuất bản: H. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330 T109C] (1).

8. Tạp chí kinh tế và phát triển = Journal of economics & development Số 278 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhà xuất bản: H. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330 T109C] (1).

9. Tạp chí kinh tế và phát triển = Journal of economics & development Số 276 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhà xuất bản: H. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330 T109C] (1).

10. Tạp chí kinh tế và phát triển = Journal of economics & development Số 255 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhà xuất bản: H. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330 T109C] (1).

11. Tạp chí kinh tế và phát triển = Journal of economics & development Số 291 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhà xuất bản: H. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330 T109C] (1).

12. Tạp chí kinh tế và phát triển = Journal of economics & development Số 259 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhà xuất bản: H. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330 T109C] (1).

13. Tạp chí kinh tế và phát triển = Journal of economics & development Số 274 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhà xuất bản: H. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330 T109C] (1).

14. Kinh tế và dự báo = Economy and forecast review Số 33 Bộ Kế hoạch và đầu tư

Nhà xuất bản: H. Bộ Kế hoạch và đầu tư 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330 K312T] (1).

15. Tạp chí kinh tế và phát triển = Journal of economics & development Số 254 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhà xuất bản: H. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330 T109C] (1).

16. Tạp chí kinh tế và phát triển = Journal of economics & development Số 256 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhà xuất bản: H. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330 T109C] (1).

17. Tạp chí kinh tế và phát triển = Journal of economics & development Số 257 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhà xuất bản: H. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330 T109C] (1).

18. Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán = Journal of finance and accouting research Số 01 Học viện Tài chính

Nhà xuất bản: H. Học viện Tài chính 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 657 T109C] (1).

19. Tạp chí kinh tế và phát triển = Journal of economics & development Số 261 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhà xuất bản: H. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330 T109C] (1).

20. Tạp chí Luật học = jurisprudence journal số 12 Trường Đại học Luật Hà Nội

Nhà xuất bản: H. Trường Đại học Luật Hà Nội 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340 T109C] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha