Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 245 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
181. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm

Tác giả Vũ Cao Đàm.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 1999Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 001.4 Đ104] (1).

182. Phương pháp lập trình hướng đối tượng : Phiên bản 2020 Trần Đan Thư, Đinh Bá Tiến, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Tác giả Trần Đan Thư | Đinh Bá Tiến | Nguyễn Tấn Trần Minh Khang.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.133 Th550] (2).

183. Cơ sở trí tuệ nhân tạo Lê Hoài Bắc, Tô Hoài Việt

Tác giả Lê Hoài Bắc | Tô Hoài Việt.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 006.3 B113] (2).

184. Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học Kenneth H. Rosen; Phạm Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh (Dịch)

Tác giả Rosen, Kenneth H | Phạm Văn Thiều [Dịch] | Đặng Hữu Thịnh [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 1997Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 511.1 R813] (1).

185. Toán rời rạc ứng dung trong tin học Nguyễn Thúc Hải

Tác giả Nguyễn Thúc Hải.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 511.1 H103] (1).

186. Mô hình toán kinh tế Bùi Minh Trí

Tác giả Bùi Minh Trí.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 330.01551 Tr300] (1).

187. Lập trình hướng đối tượng với C++ Lê Đăng Hưng, Tạ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên)

Tác giả Lê Đăng Hưng [Chủ biên] | Tạ Tuấn Anh [Chủ biên] | Nguyễn Hữu Đức [Chủ biên] | Nguyễn Thanh Thủy [Chủ biên].

Ấn bản: In lần thứ 3, có bổ sung và sửa chữaNhà xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2005Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.133 L123T] (1).

188. Ô tô xe máy Việt Nam = VietNam automobile magazine Số 200 Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 Ô450T] (1).

189. Ô tô xe máy Việt Nam = VietNam automobile magazine Số 214 Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 Ô450T] (1).

190. Ô tô xe máy Việt Nam = VietNam automobile magazine Số 189 Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 Ô450T] (1).

191. Ô tô xe máy Việt Nam = VietNam automobile magazine Số 191 Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 Ô450T] (1).

192. Ô tô xe máy Việt Nam = VietNam automobile magazine Số 194 Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 Ô450T] (1).

193. Ô tô xe máy Việt Nam = VietNam automobile magazine Số 196 Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 Ô450T] (1).

194. Ô tô xe máy Việt Nam = VietNam automobile magazine Số 197 Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 Ô450T] (1).

195. Ô tô xe máy Việt Nam = VietNam automobile magazine Số 198 Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 Ô450T] (1).

196. Ô tô xe máy Việt Nam = VietNam automobile magazine Số 199 Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 Ô450T] (1).

197. Ô tô xe máy Việt Nam = VietNam automobile magazine Số 201 Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 Ô450T] (1).

198. Ô tô xe máy Việt Nam = VietNam automobile magazine Số 202 Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629 Ô450T] (1).

199. Xe & đời sống + = Vehicle and life magazine + số 7 Trung tâm Nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Trung tâm Nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306 X200] (1).

200. Xe & đời sống + = Vehicle and life magazine + số 2+3 Trung tâm Nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nhà xuất bản: H. Trung tâm Nghiên cứu thị trường và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306 X200] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha